Programsko obdobje 2021 – 2027

V programskem obdobju 2021-2027 se LEADER/CLLD izvaja kot del skupnega pristopa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

LEADER/CLLD se v programskem obdobju 2021-2027 izvaja na podlagi 3 vrst podpor (prvi odstavek 34. člena Uredbe 2021/1060/EU):
(a) krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategije;
(b) izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru strategije;
(c) upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije, vključno z olajševanjem izmenjav med deležniki.

Skupni pristop LEADER/CLLD se izvaja na podlagi:
– Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP)
– Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (Program EKP)

Cilj intervencije LEADER je skozi potrjene lokalne akcijske skupine in strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem strateškega načrta.
Namen intervencije je doseganje navedenega cilja skozi izvajanje operacij (= projektov) in projektov sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo potrebe in izzive na podeželju, kot so npr. socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, zagotavljanje infrastrukturnega razvoja na podeželju, razvoj koncepta Pametnih vasi, okoljske in podnebne rešitve na podeželju, spodbude ekološkemu kmetovanju idr.

V okviru Programa EKP bo pristop CLLD sledil cilju politike: Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst območij ter lokalnih pobud, specifičnem cilju ali namenski prednostni nalogi: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja.

V skladu s Programom EKP so vlaganja namenjena izgradnji vključujoče družbe in nadaljnjemu celostnemu družbeno-gospodarskemu razvoju v območjih LAS, s posebno pozornostjo na zmanjšanju razlik med socialno-ekonomsko prikrajšanimi osebami in območji. Tematska področja ukrepanja so odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva in morajo biti utemeljena v SLR. SLR morajo naslavljati podporo trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, inovacijam glede uporabe lokalnih virov, turizma, varovanju naravne in kulturne dediščine, revitalizaciji javnih površin za skupno uporabo, preventivi in varovanju zdravja, medgeneracijskemu sodelovanju, krepitvi kompetenc, skrbi za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialni vključenosti.

S pristopom »od spodaj navzgor« bodo aktivno vključeni deležniki na nižjih ravneh zaradi boljšega poznavanja lokalnih izzivov in potencialov ključnega pomena za zmanjšanje razvojnih razlik na lokalni ravni.

Glavna dodana vrednost pristopa LEADER/CLLD je izboljšan socialni kapital na lokalnem območju, izboljšano upravljanje ter izboljšani rezultati in učinki politike v primerjavi z izvajanjem brez metode LEADER ali CLLD. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnih območij.

V okviru pristopa LEADER/CLLD se pričakuje okrepljena medsebojna podpora in zaupanje ter povečanje sodelovanja vseh deležnikov pri zasnovi in izvajanju pristopa od spodaj navzgor (lokalni akterji, upravljavske strukture), okrepljeno medsektorsko sodelovanje na lokalnih ravni, z izvajanjem projektov sodelovanja pa tudi okrepljeno medregionalno in mednarodno sodelovanje. Dodana vrednost se odraža tudi v krepitvi in opolnomočenju lokalnih partnerstev, katerim se omogoča temelje za dolgoročno sodelovanje tudi na drugih področjih ter s tem tudi prenos znanja. Z aktivnim vključevanjem lokalnih akterjev se pričakuje bolj trajnostne projekte, saj le ti izhajajo neposredno iz potreb lokalnega razvoja. Tako se pričakuje tudi večja trajnost delovnih mest in pospeševanja podjetništva, saj se bodo vzpostavljala delovna mesta, ki izhajajo iz realnih potreb okolja.

Poziv k obnovitvi članstva v Lokalni akcijski skupini Vipavska dolina in povabilo novim partnerjem k vključitvi v LAS Vipavska dolina do leta 2027, rok: 14. februar 2023

Vabilo na 11. (izredno) sejo Skupščine LAS Vipavska dolina

Partnerstvo LAS Vipavska dolina nadaljuje s svojim delom 

Skupščina LAS Vipavska dolina izvolila nove organe LAS

Povabilo k sodelovanju pri oblikovanju SLR za programsko obdobje do 2027

Delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja

LAS Vipavska dolina oddala Strategijo lokalnega razvoja

ANEKS ŠT. 2 K POGODBI O USTANOVITVI LOKALNEGA PARTNERSTVA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA VIPAVSKA DOLINA

Dokument Strategija lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2021-2027 za LAS Vipavska dolina