Osebna izkaznica

Pravne podlage delovanja Lokalne akcijske skupine

 • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Ur. list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015, Ur. list RS, št. 28/2016 z dne 15.4.2016, Ur. list RS, št.: 73/2016 z dne 18.11.2016, Ur. list RS, št. 72/2017 z dne 15.12.2017, Ur. list RS, št. 23/2018 z dne 6.4.2018, Ur. list RS, št. 68/2018 z dne 26.10.2018, Uradni list RS, št. 68/19, Uradni list RS, št. 157/20 z dne 30. 10.2020, Uradni list RS, št. 163/21 z dne 15. 10.2021, Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021) (neuradno prečiščeno besedilo) (dokument)
 • Priloga k pravilniku o dodatnih drugih urbanih območjih (dokument).
 • Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR (dokument).
 • Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014-2020, z dne 22.12.2015 (dokument)
 • Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014-2020, čistopis pogodbe z dne 30.5.2018 (dokument)
 • Strategija Lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – z dne 24.10.2016 (dokument)
 • Strategija Lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 1. sprememba z dne 21.12.2018 (dokument)
 • Strategija Lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 2. sprememba z dne 10. 04. 2020 (dokument)
 • Poslovnik o delu upravnega odbora LAS Vipavska dolina (dokument)
 • Poslovnik o delu nadzornega odbora LAS Vipavska dolina (dokument)
 • Pravilnik o volitvah v organe LAS (dokument)
 • Pravilnik lokalne akcijske skupine Vipavska dolina za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja 2014-2020 (dokument)
 • Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (dokument)
 • Smernice za pripravo Strategije lokalnega razvoja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (dokument)

V programskem obdobju 2014-2020 je LAS Vipavska dolina organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih, zasebnih in ekonomskih subjektov. LAS se je oblikoval na območju, na katerem ima lokalno prebivalstvo skupne lokalne potrebe in izzive, s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev.

LAS Vipavska dolina je bil ustanovljen dne 22. 12. 2015 v Ajdovščini, ko je 84 članov podpisalo Pogodbo o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014-2020, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS Vipavska dolina je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost) ter sredstvi sklada Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) / LEADER in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

LAS Vipavska dolina predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov treh različnih sektorjev (javni, ekonomski, zasebni sektor), ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na inovativen način. Partnerstvo pokriva območje dveh občina Ajdovščina in Vipava.

Naziv LAS Lokalna akcijska skupina VIPAVSKA DOLINA (v nadaljevanju LAS VIPAVSKA DOLINA)
Naslov LAS Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
Naslov varnega elektronskega predala rod-lasvd@poslovna.posta.si
Spletna stran LAS www.las-vipavskadolina.si
Predsednik LAS Janez Furlan, Občina Ajdovščina
Podpredsednik LAS Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina
Vodilni partner LAS Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Naslov vodilnega parterja LAS Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
Številka transakcijskega računa LAS SI56 01201 6000000 506 odprt pri Banki Slovenija (UJP Postojna)
Davčna številka SI65950704
Velikost območja LAS 352,6 km²
Število prebivalcev LAS 24.593 prebivalcev (SURS 1. 7. 2014)
Število občin 2
Vključene občine Ajdovščina in Vipava
Problemsko območje NE
Kohezijska regija ZAHODNA
SLR bo financirana EKSRP in ESRR
Glavni sklad EKSRP
Datum ustanovitve LAS 22.12.2015
Število članov LAS 98

V programskem obdobju 2014-2020 je LAS Vipavska dolina organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih, zasebnih in ekonomskih subjektov, v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 68/18). LAS se je oblikoval na območju, na katerem ima lokalno prebivalstvo skupne lokalne potrebe in izzive, s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev.

Avtorji fotografij uporabljenih na spletni strani LAS Vipavska dolina:
Meta Bratina, Jan Čermelj, Matic Eržen, Miran Krapež, Jure Makovec, Marko Puc, Polona Puc, Samo Trebižan.