Postani član LAS

Kdo lahko postane član LAS Vipavska dolina?

  • Člani LAS so lahko fizične in pravne osebe z območja LAS, to je območje občin Ajdovščina in Vipava, kar pomeni, da imajo na območju stalno prebivališče oziroma sedež.
  • Član LAS lahko postane pod enakimi pogoji tudi pravna oseba, ki sicer nima sedeža na območju, ima pa na območju sedež svoje izpostave. Ta pravna oseba je lahko član LAS s svojo izpostavo.
  • Člani LAS so lahko tudi javne institucije, ki s svojim delovanjem ne pokrivajo zgolj območja LAS, ampak širše geografsko območje.
  • Člani LAS so lahko tudi društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu na območju več LAS. Za te javne in zasebne institucije ni nujno, da imajo sedež na območju LAS, pomembno pa je, da izkazujejo svoje delovanje tudi na območju LAS.

Kako postaneš član?

Članstvo v LAS Vipavska dolina je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.
V LAS se lahko vključi vsak, ki bo s svojim prostovoljnim delom deloval v dobro ciljev LAS. Vključitev
v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja LAS.

Kandidat za članstvo v LAS mora izpolniti Pristopno izjavo o članstvu v Lokalni akcijski skupini Vipavska dolina, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s pogodbo o ustanovitvi LAS  in njenimi morebitnimi aneksi in ostalimi akti LAS ter upošteval pravila partnerskega pristopa. Kandidat za članstvo se je dolžan seznaniti z vsebino teh dokumentov.

V primeru pravnih oseb izpolnijo pristopno izjavo njihovi zakoniti zastopniki, ki so jim kot takim podeljene pravice in dolžnosti članov LAS.  Vsakega kandidata oziroma člana LAS lahko zastopa le ena oseba. Član LAS – fizična oseba mora biti polnoleten.

Pristopno izjavo se pošlje na sedež vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina, na naslov:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – Vodilni partner LAS Vipavska dolina

Vipavska cesta 4

5270 Ajdovščina

Dokumenti: 

  • Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Vipavska dolina (dokument)
  • Aneks št. 1 k pogodbi o ustanovitvi (čistopis pogodbe z dne 30. 5 .2018) (dokument)
  • Pristopna izjava o članstvu v LAS (dokument)