LAS VIPAVSKA DOLINA ODDALA STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA

Na dopisni seji Skupščine LAS Vipavska dolina je bila v petek, 28.7.2023 potrjena Strategija lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2021-2027 za LAS Vipavska dolina, ki jo je predhodno potrdil Upravni odbor LAS.

Strategija lokalnega razvoja je zelo pomembna za razdelitev sredstev Evropske unije za razvoj našega območja – občin Ajdovščina in Vipava. Omogočila nam bo, da pridobimo finančno podporo za izvajanje projektov, ki bodo okrepili našo lokalno skupnost. Od leta 2024 dalje bo območju LAS na voljo dober milijon EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjeni izvajanju pristopa LEADER/CLLD. 

Na podlagi analize stanja, trendov, evropskih in nacionalnih usmeritev ter razvojnih potencialov območja LAS Vipavska dolina so bile skupaj z deležniki, ki so sodelovali na delavnicah in poglobljenih intervjujih, izpostavljene potrebe, ki jih je mogoče naslavljati in zadovoljevati s pomočjo sredstev pristopa LEADER/CLLD. Na delavnicah so sodelovali deležniki različnih generacij; predstavniki mladih in starejših, podjetij, kmetov, občin, krajevnih skupnosti, NVOjev in javnih zavodov.

SLR LAS Vipavska dolina bo zasledovala dva strateška cilja, in sicer:

  1. specifični cilj SC8 SN SKP: »Spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom« in
  2. specifični cilj 9.2 PEKP: »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja«,

preko podpiranja izvedbe manjših in standardnih projektov v okviru dveh ukrepov:

  1. Dvig kakovosti bivanja in
  2. Dvig dodane vrednosti lokalnim produktom in storitvam.

Znotraj posameznega ukrepa so za financiranje predvidene aktivnosti, ki izhajajo iz potreb. Digitalizacija se v izvajanje obeh ukrepov vključuje v kontekstu izvajanja koncepta pametnih vasi, njen cilj je izboljšati kakovost življenja ljudi. Prav tako se ukrepanje na področju varovanja okolja vključuje v oba ukrepa. To pomeni, da se bo v okviru obeh ukrepov podpiralo predvsem aktivnosti, ki bodo vključevale tudi tako imenovane aktivnosti posrednega varovanja okolja.

Pri izdelavi dokumenta je bilo upoštevano ključno načelo pristopa LEADER/CLLD, pristop »od spodaj navzgor«, saj so bili v njegovo pripravo vključeni vsi ključni akterji pri razvoju območja LAS, med katerimi nobena interesna skupina ni prevladovala.

Dokument Strategija lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2021-2027 za LAS Vipavska dolina