Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina

Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina je eden od ključnih dokumentov lokalnega, trajnostnega ter uravnoteženega razvoja območja LAS Vipavska dolina. Njen glavni poudarek je uresničevanje prepoznanih potreb in priložnosti ter pospešeno preoblikovanje prepoznanih pomanjkljivosti v razvojne potenciale lokalnega območja. Dokument je nastajal v tesnem medresorskem sodelovanju skozi številne delavnice, seminarje ter usklajevalne sestanke. V procesu nastajanja se je spodbujalo medsebojno sodelovanje vseh pomembnih akterjev lokalnega okolja s ciljem s človeškimi in finančnimi potenciali prispevati k celovitemu in trajnostnemu razvoju območja LAS Vipavska dolina.

LAS Vipavska dolina se razprostira na območju občin Ajdovščina in Vipava, ki je zgodovinsko, teritorialno, geografsko in družbeno zaokrožena prostorska enota. Kot tako deluje homogeno ter premore ustrezno kritično maso človeških potencialov kot tudi dovolj ekonomskih virov za uresničevanje skupnih ciljev območja. Območje je upravičeno do črpana sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Dokument je nastal na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Izvajanje pristopa CLLD »od spodaj navzgor« omogoča prebivalcem, da postanejo ljudje aktivni partnerji in gonilo razvoja na lokalnem nivoju. V času analiz ter oblikovanja dokumenta so bila prepoznana vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki jih definira CLLD uredba. S pomočjo prepoznavanja potreb okolja se je oblikovala hierarhija tematskih področij ukrepanja ter posledično zastavljenih ciljev.

Izkazalo se je, da je glavna potreba okolja po oblikovanju novih delovnih mestih ter vzpostavitev spodbudnega okolja za razvoj podjetniške miselnosti na območju LAS. Temu sledeči so cilji Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, težnja po Izboljšanju konkurenčnosti območja in dvigu rabe lokalnih produktov. Prepoznane so tudi potrebe po vzpostavitvi osnovnih razmer za kvalitetno bivanje in povečanje obsega infrastrukture za osnovne storitve ter povečati dostopnost do osnovnih storitev. Cilj Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina je tudi Izboljšanje in ohranitev okolja, ter Ustvarjanje optimalnega okolja za sobivanje in splošno blaginjo vseh ciljnih skupin.

Opredeljeni glavni cilji SLR izhajajo iz identificiranih potreb, ki izhajajo iz analize stanja in SWOT analize ter prispevajo k uresničevanju Strategije Evropa 2020 in posameznih skladov, iz katerih se financira SLR. Cilji so trajnostno naravnani in obsegajo daljše časovno obdobje. Prav tako so cilji SLR v skladu s cilji programov  PRP 2014-2020,  OP za kohezijsko politiko 2014-2020 ter  RRP Goriške regije 2014-2020.

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS VIPAVSKA DOLINA 2014-2020 (KRATICA: SLR) JE KLJUČNI STRATEŠKI DOKUMENT, PRIPRAVLJENA JE BILA V SODELOVANJU S PREBIVALSTVOM IN TEMELJI NA IZKUŠNJAH IZVAJANJA PROGRAMA LEADER V OBDOBJU 2007-2013.

LAS Vipavska dolina je oddala Strategijo lokalnega razvoja na javni poziv za pridobitev pravice do sredstev CLLD, 23.06.2016.

Strategija je živ dokument, njeno izvajanje bomo sprotno spremljali, ugotavljali napredek in jo po potrebi tudi dopolnjevali.

LAS Vipavska dolina je prejel odločbo o potrditvi Strategiji lokalnega razvoja dne 28.10.2016, potrditev o njeni spremembi pa 21.12.2018.

 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 4. sprememba z dne 20.4.2022 (dokument)
 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 3. sprememba z dne 28.6.2021 (dokument)
 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 2. sprememba z dne 10. 04. 2020 (dokument)
 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 1. sprememba z dne 21. 12. 2018 (dokument)
 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – z dne 24.10.2016 (dokument)
 • Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014-2020, čistopis pogodbe z dne 30.5.2018 (dokument)
 • Poslovnik o delu upravnega odbora LAS Vipavska dolina (dokument)
 • Poslovnik o delu nadzornega odbora LAS Vipavska dolina (dokument)
 • Pravilnik o volitvah v organe LAS (dokument)
 • Pravilnik lokalne akcijske skupine Vipavska dolina za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja 2014-2020 (dokument)
 • Pravilnik o delu Ocenjevalne komisije (dokument)
 • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (dokument)