Priprava Strategije lokalnega razvoja

Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina je pripravila Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. Strategija je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in je bila izdelana na osnovi zaključkov izvedenih delavnic, prejetih idejnih predlogov projektov in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov. Dokument je bil na Koordinacijski odbor CLLD poslan 23. junija 2016.

24. oktobra 2016 smo prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je bila potrjena Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina in Strategija lokalnega razvoja.

Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina je eden od ključnih dokumentov lokalnega, trajnostnega ter uravnoteženega razvoja območja LAS Vipavska dolina. Njen glavni poudarek je uresničevanje prepoznanih potreb in priložnosti ter pospešeno preoblikovanje prepoznanih pomanjkljivosti v razvojne potenciale lokalnega območja. Dokument je nastajal v tesnem medresorskem sodelovanju skozi številne delavnice, seminarje ter usklajevalne sestanke. V procesu nastajanja se je spodbujalo medsebojno sodelovanje vseh pomembnih akterjev lokalnega okolja s ciljem s človeškimi in finančnimi potenciali prispevati k celovitemu in trajnostnemu razvoju območja LAS Vipavska dolina.

Dokument je nastal na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Izvajanje pristopa CLLD »od spodaj navzgor« omogoča prebivalcem, da postanejo ljudje aktivni partnerji in gonilo razvoja na lokalnem nivoju. V času analiz ter oblikovanja dokumenta so bila prepoznana vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki jih definira CLLD uredba. S pomočjo prepoznavanja potreb okolja se je oblikovala hierarhija tematskih področij ukrepanja ter posledično zastavljenih ciljev.

Izkazalo se je, da je glavna potreba okolja po oblikovanju novih delovnih mestih ter vzpostavitev spodbudnega okolja za razvoj podjetniške miselnosti na območju LAS. Temu sledeči so cilji Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, težnja po Izboljšanju konkurenčnosti območja in dvigu rabe lokalnih produktov. Prepoznane so tudi potrebe po vzpostavitvi osnovnih razmer za kvalitetno bivanje in povečanje obsega infrastrukture za osnovne storitve ter povečati dostopnost do osnovnih storitev. Cilj Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina je tudi Izboljšanje in ohranitev okolja, ter Ustvarjanje optimalnega okolja za sobivanje in splošno blaginjo vseh ciljnih skupin.

Opredeljeni glavni cilji SLR izhajajo iz identificiranih potreb, ki izhajajo iz analize stanja in SWOT analize ter prispevajo k uresničevanju Strategije Evropa 2020 in posameznih skladov, iz katerih se financira SLR. Cilji so trajnostno naravnani in obsegajo daljše časovno obdobje. Prav tako so cilji SLR v skladu s cilji programov  PRP 2014-2020,  OP za kohezijsko politiko 2014-2020 ter  RRP Goriške regije 2014-2020.

V pripravo SLR smo na lokalnem nivoju vključevali vse tri sektorje (javnega, zasebnega in ekonomskega). V ta namen smo izvedli delavnice, sestanke in številna osebna svetovanja. Dogajanje so spremljali tudi lokalni mediji.

Delavnice

3.11.2015 je potekala delavnica na katero so bili povabljeni vsi zainteresirani, ki so želeli pridobiti ključne informacije o programskem obdobju 2014 – 2020. Delavnico, ki je potekala v dveh delih, so izvedli sodelavci Razvojne agencije ROD Ajdovščina. V prvem delu so bili predstavljeni rezultati izvajanja pristopa LEADER v obdobju 2007-2013 in predstavitev širšega pristopa ukrepa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (angl. Community Led Local Development; CLLD) za obdobje 2014-2020.Udeležencem, ki jih je bilo kar 30, so bili predstavljeni postopki za ustanovitev LAS-a ter aktivnosti v zvezi s pripravo SLR. V drugem delu delavnice je potekala predstavitev in navodila za izpolnjevanje obrazcev za oddajo projektnih predlogov/idej za umestitev v SLR. V zadnjem delu je potekala še razprava, kjer so lahko udeleženci delavnice predstavili svoje poglede, mnenja, pripombe.

4.11.2015 je bilo na spletnih straneh objavljeno Javno povabilo za predložitev projektnih projektov za identifikacijo potencialnih projektov, ciljev, problematik in vsebin za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS 2014-2020, ki je bilo odprto do 23.11.2015, s pomočjo katerih so bili v nadaljevanju opredeljeni cilji, ukrepi in finančno ovrednotenje le-teh.

3.12.2015 je potekala naslednja delavnica, katere se je udeležilo 35 oseb z območja LAS. Sodelavci Razvojne agencije ROD so najprej predstavili izvedene aktivnosti v postopku vzpostavitve Lokalne Akcijske Skupine Vipavska dolina in priprave strategije lokalnega razvoja. Temu je sledil pregled prejetih projektnih idej (skupine idej). V drugem delu delavnice pa je potekalo moderirano skupinsko delo z namenom priprave SWOT analize in identifikacija ter povezovanje projektnih idej za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS ter oblikovanje razvojnih potreb in možnosti območja LAS. Na koncu delavnice so bili predstavljeni še naslednji koraki – glavni mejniki do oddaje SLR in najava ustanovne skupščine LAS Vipavska dolina.

23.3.2016 pa je bila organizirana še ena izmed delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina. Na delavnici, ki se jo je udeležilo 30 oseb, je bil predstavljen osnutek analitičnega dela Strategije Lokalnega razvoja ter potek aktivnosti na lokalni in nacionalni ravni. V drugem delu pa je potekalo moderirano skupinsko delo, kjer so udeleženci v manjših heterogenih skupinah oblikovali končne glavne cilje, vrste ukrepov in hierarhijo tematskih področij. Prav tako smo skupaj z udeleženci pripravili osnutek finančne razporeditve sredstev med posamezna tematska področja, glede na priporočila v navodilih, predvsem pa glede na potrebe območja. V zadnjem delu je potekala še razprava, kjer so lahko udeleženci delavnice predstavili svoje poglede, mnenja, pripombe.

S številnimi sestanki, delavnicami in srečanji posameznih skupin, smo v pripravo SLR vključili širok krog prebivalcev območja LAS. Struktura udeležencev je bila reprezentativna, tako glede na spol in zastopanost večine starostnih skupin ter posameznih sektorjev. Tekom priprave SLR smo organizirali tematske sestanke z lokalnimi akterji, ki so bili osnova za pripravo SWOT analize, oblikovanje razvojnih potreb in možnosti na območju LAS, določanju glavnih ciljev, ukrepov ter finančnih razporeditev sredstev med tematska področja ukrepanja.