Obdobje 2007 – 2013

LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa za območje občin Ajdovščina, Komen in Vipava je bil ustanovljen junija 2008 in je deloval za programsko obdobje EU 2007-2013 kot partnerstvo enakopravnih partnerjev.

Območje Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa je zavzemalo 455,3 km2 skupne površine, kar predstavlja 2,25% celotnega slovenskega ozemlja. Upravno je območje bilo razdeljeno med tri občine: Ajdovščina, Komen in Vipava. Gre za območje na zahodnem delu Slovenije, občina Komen je mejna občina s sosednjo Italijo. Naravno-geografsko pa lahko območje delimo na tri enote: klasični Kras, Vipavska dolina in visoke dinarske kraške planote (Trnovski gozd-Gora, Nanos in Hrušica).

Ključni razvojni dokument skupnega območja v finančni perspektivi 2007-2013 je bila Lokalna razvojna strategija Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa (občine: Ajdovščina, Komen in Vipava) za obdobje 2007-2013, ki je predstavljala osnovo za izvajanje dogovorjenih razvojnih usmeritev in izvedbenih nalog v sedem letnem obdobju in je kot taka bila tudi pomemben del strategij razvoja posameznih občin. (dokument)

“Vipavsko sadje” v dokumentarni oddaji “Na deželi”

Nacionalna mreža za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje, RTV Slovenija in podizvajalsko podjetje ART 7 VIDEO so v letu 2013 posneli 8 dokumentarnih oddaj z naslovom »Na deželi; LEADER – skupaj razvijamo podeželje« in v njih predstavili primere dobrih praks izvedenih projektov s pomočjo sredstev LEADER.
Izbrani projekti Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa so bili predstavljeni v 1. oddaji. Posnetek oddaje podnaslovljene z angleškimi podnapisi si lahko ogledate na portalu youtube. (Project in the country: Fruits from Vipava Valley, 14:41).
Vse oddaje in druge videoposnetke slovenske Nacionalne mreže za razvoj podeželja si lahko ogledate na naslednji povezavi.

V nadaljevanju je navedenih vseh 28 zaključenih projektov, ki so bili sofinancirani s sredstvi 4. osi EKSRP – LEADER preko LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa v finančni perspektivi EU 2007-2013.

Vabimo vas, da si ogledate kako je Vipavska dolina, takrat še v družbi Občine Komen, črpala sredstva v programskem obdobju 2007-2013.

Opis uspešno zaključenih projektov

Tematska pot po Erzelju in okolici »Med zaselki in studenci«

Občina Vipava je na pobudo domačinov in z njihovo pomočjo uredila tematsko pešpot »Med zaselki in studenci«. V vsakem od zaselkov vasi Erzelj so postavljene informativne table, z manjšimi tablicami pa so označene tudi vse znamenitosti ob poti. Izdelana sta promocijska zgibanka o tematski pešpoti in predstavitveni dokumentarni film o vasi Erzelj. Tekom projekta so krajani obnovili nekatere studence, vodnjake in izvire. Vsako leto je organiziran pohod po Tematski poti.

Zaključek projekta: november 2011

Nosilec projekta: Občina Vipava

Partnerji v projektu: Osnovna šola Draga Bajca Vipava, Lovska družina Brje-Erzelj, Vaška skupnost Gornja Branica, Zavod TRG Vipava, Krajevna skupnost Erzelj

Predstavitveni dokumentarni film vasi Erzelj (povezava).

Ptice kmetijske kulturne krajine – danes in nikoli več?

S projektom, ki je dal pomen ohranjanju ptic kmetijske kulturne krajine, je Zavod Rdeči apolon javnost opozoril na pereči problem upadanja številnosti ptic kmetijske krajine. Na območju LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa je bilo izvedenih več predavanj in delavnic o izdelavi gnezdilnic, popisov ptic, individualnih svetovanj kmetom, ornitoloških izletov, objav v lokalnih glasilih, likovni natečaj, izdelan pa je bil tudi spletni vodnik o pticah.

Zaključek projekta: avgust 2011

Nosilec projekta: Rdeči apolon – Zavod za raziskovanje, ohranjanje in interpretacijo dediščine

Partnerji v projektu: Hiša posebne sorte Vid Sorta s.p. turistična kmetija, Kmetija Čehovin Brje, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Spominska soba Karla Štreklja in dogodkov, ki so zaznamovali njegov domači kraj med prvo svetovno vojno

Dr. Karel Štrekelj (1859-1912) je bil znan kot jezikoslovec, slavist, publicist in zbiratelj ljudskega blaga. V vasi Gorjansko je Razvojno, kulturno, turistično, športno društvo na njegovi rojstni domačiji v opuščenem skednju uredilo dva prostora – spominsko sobo, kjer so predstavljeni njegova življenjska pot in glavna dela ter sobo, kjer so predstavljeni predmeti in fotografije dogodkov iz prve svetovne vojne, ki so usodno zaznamovali Gorjansko kot prvo zaledno linijo južnega dela Soške fronte.

Zaključek projekta: december 2011

Nosilec projekta: Razvojno kulturno turistično športno društvo Gorjansko

Partnerji v projektu: Občina Komen

Kmečka tržnica Občina Ajdovščina

Občina Ajdovščina je želela dvigniti prepoznavnost kmetijskih in ostalih produktov z območja Zgornje Vipavske doline. Izdelan je bil popis tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov z območja, oblikovana celostna grafična podoba Son(č)no za embalažo sadja in ostalih pridelkov ter izdelkov Vipavske doline, nabavljenih je bilo 30 stojnic. Organizirana je bila prva sobotna velika kmečka tržnica, ki predstavlja nadgradnjo vsakodnevni ponudbi na Ajdovski tržnici. Od takrat se sobotna kmečka tržnica dogaja enkrat mesečno.

Zaključek projekta: november 2010

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina

Okusi Vipavske

V sklopu projekta se je na dvorcu Zemono odvijal Festival vina in kulinarike »Okusi Vipavske«, in sicer v maju leta 2010 in 2011. Poleg izvedbe dveh odmevnih dvodnevnih prireditev je bila v projektu nabavljena tudi potrebna oprema (hladilniki in ostala oprema). Festival je postal tradicionalen in se odvija vsako leto.

Zaključek projekta: junij 2011

Nosilec projekta: Razvojna agencija ROD

Partnerji v projektu: Občina Ajdovščina, Občina Vipava, Konzorcij Zelen, Konzorcij za predelavo in trženje vina Zelen g.i.z.

Okusi Vipavske (povezava)

Pripoved izročila talov

Pripoved izročila talov avtorice in članice društva Zdravljica Tee Fabčič govori o izvoru ledinskih imen v vaseh Podgrič, Lozice in Otošče ter dokazuje kako pomembna je ohranitev etnološke dediščine določenega območja. Knjiga je opremljena tudi s podrobnim zemljevidom območja z imeni parcel.

Zaključek projekta: julij 2010

Nosilec projekta: Kulturno-turistično-športno društvo Zdravljica Lozice

Vipavska dolina in vinska trta – dvig prepoznavnosti in tradicije

S projektom sta TZ Vrhpolje in KGZ Nova Gorica želela spodbuditi večjo vključenost vinogradnikov v potek prireditve Vipavska trgatev. Na tej prireditvi so pripravili razstavo grozdja sortnih trt z območja LAS-a in vodeno degustacijo. Projekt je dal svojo noto tudi pomenu trsničarstva v Vipavski dolini.

Zaključek projekta: september 2010

Nosilec projekta: Trsničarska zadruga Vrhpolje z.o.o.

Partnerji v projektu: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Predstavitev vasi Volčji Grad in železnodobnega gradišča Debela griža

Volčji Grad je kraška vasica v Občini Komen, ki je vredna obiska, saj ponuja veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. Ena od največjih znamenitosti (zgodovinskih in arheoloških) je »Debela griža«, ki je prazgodovinsko gradišče iz bronaste oz. železne dobe. Društvo Debela griža je o gradišču postavilo zbirko etnoloških predmetov ter na območju vasi določilo in s tablicami označilo zgodovinske predmete. Znanstveno raziskovalno središče Koper je zbralo in uredilo pisne prispevke v znanstvenem zborniku o Debeli griži in Volčjem Gradu. Vsa gradiva so predstavljena na spletni strani vasi Volčji Grad.

Zaključek projekta: november 2012

Nosilec projekta: Občina Komen

Partnerji v projektu: Društvo Debela Griža

Natura 2000 v dolini Branice

Izvedene so bile številne delavnice, naravoslovni dnevi in skupinski popisi, na katerih so udeleženci spoznavali varovane vrste ter izdelana strokovna izhodišča za načrt upravljanja (predstavljena v publikaciji »Natura 2000 v dolini Branice«). Za učence osnovnih šol je bilo organizirano medobčinsko tekmovanje o poznavanju območja, posnet pa je bil tudi kratek dokumentarni film o dolini Branice in varovanih vrstah.

Zaključek projekta: september 2012

Nosilec projekta: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica

Partnerji v projektu: Hiša posebne sorte Vid Sorta s.p. turistična kmetija, Center za razvoj podeželja TRG Vipava, Kulturno društvo Karla Štreklja Komen

Publikacija v slovenskem jeziku

Publikacija v angleškem jeziku

Kratek dokumentarni film (povezava)

Od ideje do produkta

Namen projekta je bil seznaniti vse zainteresirane z možnostjo uresničitve lastne podjetniške ideje na podeželju. Izdelana je bila Analiza zanimanja in potreb ter organizirana so bila usposabljanja na temo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in ostalih možnih oblik dodatnih dejavnosti na podeželju. O glavnih temah za ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti so bile pripravljene, oblikovane in natisnjene štiri različne zgibanke.

Zaključek projekta: september 2011

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina

Partnerji v projektu: Občina Vipava

Vipavska sadna cesta

Na pobudo sadjarjev je Občina Ajdovščina izdelala embalažo za sadje v dveh velikostih. Posebej oblikovana grafična podoba vsebuje logotip So(n)čno skupaj s sloganom »Plodovi Vipavske doline«. Z izdelavo knjižice So(n)čno in sestavo baze ponudnikov so potrošnike želeli nagovoriti h kupovanju kakovostnega doma pridelanega sadja.

Zaključek projekta: september 2011

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina

Partnerji v projektu: Občina Vipava

Po poteh naravne in kulturne dediščine »Od kala do kala«

Na Krasu so kali (kraški vodni viri oz. mokrišča) edine površinske vode na sicer brezvodnem površju. Namen projekta je bil očistiti in urediti same poti ter dostope do kalov ter kale same. Urejena je krožna pohodna tematska pot in devet vodnih zbiralnikov ob njej; ustrezno so označena počivališča in vsa naravna in kulturna dediščina; Izdelana je tudi brošura, ki vsebuje bogat opis, slikovni material in zemljevid s potekom poti.

Zaključek projekta: oktober 2011

Nosilec projekta: Agrarna skupnost Kobjeglava

Partnerji v projektu: Kulturno umetniško in turistično društvo Kraški slavček Kobjeglava-Tupelče, Vaška skupnost Kobjeglava-Tupelče, Občina Komen

Zgibanka »Pot devetih kalov« (povezava) http://www.komen.si/drustva_in_klubi/2010081611261986/

Ureditev centra za arhitekturo Krasa v Štanjelu

Cilj projekta Občine Komen je bil, da se v okviru Centra za arhitekturo Krasa postavi informacijska točka s knjižnico in arhivom o arhitekturi Krasa ter stalna razstava o Maksu Fabianiju v gradu Štanjel. Izdelana sta še priročnik »Kraška hiša« za prenovo kraških hiš ter spletni portal o arhitekturi Krasa.

Zaključek projekta: februar 2012

Nosilec projekta: Občina Komen

Partnerji v projektu: Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica

Kraški mozaik okusov – projekt sodelovanja

V skrbi za večjo prepoznavnost vinorodnega okoliša Kras se je kar tri leta zapored odvijal projekt sodelovanja treh LAS-ov z nazivom »Kraški mozaik okusov«. Analizirana je bila ponudba na kraški vinski cesti; za vinarje so izvedli predavanja, ogled dobrih praks in ocenjevanja vin, vse z namenom, da jih motivirajo k čim boljšemu trženju svojih vin in ostalih izdelkov. Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana se je javnosti predstavilo na promocijski prireditvi v Dutovljah. Izdelana je bila tudi trijezična zgibanka Kraška vinska cesta in v letih 2009, 2010 in 2011 izveden dvodnevni festival vin v Štanjelu z imenom »1 Kras 1000 okusov« z namenom dvigniti prepoznavnost kvalitetne ponudbe kulinarike in vina na Krasu.

Zaključek projekta: junij 2012

Nosilec projekta: LAS Krasa in Brkinov

Partnerji v projektu: LAS JZ dela Severne Primorske, LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa, Konzorcij kraških pridelovalcev terana, Občina Komen, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Sežana, Razvojna agencija ROD

Spletna stran »1 Kras 1000 okusov«

Vipavska trgatev

Vipavska trgatev je tradicionalna prireditev, ki je bila tekom projekta nadgrajena z novimi etnološke in izobraževalne aktivnostmi. Center za razvoj podeželja TRG Vipava je izvedel delavnice »Inovativnost v Vipavski kuhinji«, »Osnove degustiranja« in »Večer z mladimi vini« ter okroglo mizo »Vipavske dobrote, danes-jutri«.  Novosti na prireditvi so bile prikaz kuhanja vipavske jote, bogata povorka kmečkih vozov s prikazom starih trgatvenih običajev in obsežna tržnica z domačimi pridelki in izdelki.

Zaključek projekta: januar 2012

Nosilec projekta: Turistično društvo Lanthieri Vipava

Pridelajmo in predelajmo na kmetiji

KGZS Nova Gorica je izvajal izobraževanja in usposabljanja na temo prikaza rezi marelic, predelave mesa v suhomesnate izdelke ter pripravi suhomesnatih izdelkov na ocenjevanje. Na dveh lokacijah je bilo izvedeno ocenjevanje suhomesnatih izdelkov, organizirana pa je bila tudi razstava marelic ter izvedeno predavanje o hranilni vrednosti marelic.

Zaključek projekta: oktober 2012

Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Na kolesu po Vipavskem

V Centru za razvoj podeželja TRG Vipava pripravili trase krožnih kolesarskih poti, ki so jih predstavili na spletni strani. Spletna stran ter zgibanka sta izdelani v sedmih jezikih in vsebujeta tudi informacije o turistični ponudbi na Vipavskem. Oblikovana je bila tudi nova celostna grafična podoba območja Vipavske z novim sloganom »Izvirna Vipavska«, ki se tako kot reka Vipava na izvire, deli na sedem področij, ki zaznamujejo turistično ponudbo Vipave in okolice.

Zaključek projekta: februar 2013

Nosilec projekta: Center za razvoj podeželja TRG Vipava

Zgibanka »Izvirna Vipavska« (povezava)

Moj kraj je turizmu prijazen

Center za razvoj podeželja TRG Vipava je izvedel 7 različnih izobraževanj o možnostih razvoja turistične dejavnosti, izobraževanje o turističnem spominku in istoimenskega natečaja ter posnel turistično promocijski film o Vipavski dolini,. Cilj projekta je obveščati prebivalce o pomenu in možnostih turistične dejavnosti v Občini Vipava, povečanje števila in izboljšanje kakovosti turističnih spominkov in pridobitev uradnega turističnega spominka Občine Vipava.

Zaključek projekta: junij 2014

Nosilec projekta: Center za razvoj podeželja TRG Vipava

Muzejska zbirka analogne oddajne tehnike na Nanosu

Z vzpostavitvijo muzejske zbirke analogne oddajne tehnike na Nanosu je območje planote Nanos postalo turistično bolj prepoznavno. Izdelan je bil upravljavski načrt za vodenje in upravljanje novega muzeja, postavljene so usmerjevalne table ter vzpostavljena spletna stran projekta v več jezikih z informacijami o muzeju ter turistično ponudbi planote Nanos.

Zaključek projekta: marec 2015

Nosilec projekta: Občina Vipava

Partnerji v projektu: Turistično društvo Podnanos

Škrbina-interaktivni vodnik: Sprehod do znanja

V vaški skupnosti Škrbina so si zadali izdelati izviren vodnik, ki je namenjen podajanju znanja o tradiciji in dediščini kraške vasi in njenih ljudi. Izpeljali so 3 strokovna tematska predavanja o pomenu dediščine in turističnega razvoja podeželja ter 8 delavnic, na katerih so zbrali vsebine za vodnik in 3 motivacijske delavnice, namenjene spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri izvedbi projekta. V promocijske namene so izdelali zgibanke in oznake, ki obiskovalca usmerjajo do posameznih pomembnih lokacij.

Zaključek projekta: julij 2014

Nosilec projekta: Zavod za trajnostni razvoj Krasa Pepa s Krasa Škrbina

Partnerji v projektu: Vaško razvojno turistično društvo Škrbina

Ureditev celostne podobe Štanjela in označitev ter oživitev turističnih poti po Štanjelu in Kobdilju

Ureditev celostne podobe Štanjela in označitev ter oživitev turističnih poti po Štanjelu in Kobdilju Naselji Štanjel in Kobdilj sta s projektom dobili novo celostno podobo – usklajeno turistično označitev z pojasnjevalnimi in usmerjevalnimi tablami, transparent, izdelava fotografij turističnih znamenitosti.

Zaključek projekta: februar 2014

Nosilec projekta: Občina Komen

GlasNIK

S šestimi tematskimi promocijskimi in poljudno-izobraževalnimi revijami o ponudbi podeželja območja LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa je projekt zasledoval cilj povečati prepoznavnost podeželskih produktov in izboljšali njihovo kakovost. Revije so brezplačno prejela vsa gospodinjstva na območju LAS, skupaj s prevodi v italijanščino in angleščino pa so objavljene na spodnjih povezavah.

Zaključek projekta: avgust 2014

Nosilec projekta: Infonova založništvo, radio in televizija Mitja Tripković s.p.

GLASNIK 1

SLO https://issuu.com/vitjat/docs/glasnik_julij_01

ITA https://issuu.com/vitjat/docs/itaglasnik_julij_01

ANG https://issuu.com/vitjat/docs/angglasnik_julij_01

GLASNIK 2

SLO https://issuu.com/glasnik1/docs/sloglasnik

ITA https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_02_ita

ANG https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_02_eng

GLASNIK 3

SLO https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_03_w

ITA https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_03_w_ita

ANG https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_03_w_eng

GLASNIK 4

SLO https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_04_web_5

ITA https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_04_ita_web

ANG https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_04_eng_web

GLASNIK 5

SLO https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_05_web_5

ITA https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_05_web__ita

ANG https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_05_web__eng

GLASNIK 6

SLO https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_06_web_6

ITA https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_06_w_ita

ANG https://issuu.com/glasnik1/docs/glasnik_06_w_eng

Promocija turističnih poti Komenskega Krasa

Namen projekta je izboljšati prepoznavnost Komenskega Krasa ter ohranjati tradicijo in kulturno dediščino. Izdelava turističnega zemljevid s celovito ponudbo turističnih poti in kratko predstavitvijo Komenskega Krasa, postavitev pojasnjevalnih tabel in usmerjevalnih znakov ob poteh, nadgradnja spletne strani z opisom vseh turističnih poti.

Zaključek projekta: maj 2015

Nosilec projekta: Občina Komen

Promocija koščičarjev Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa

Osnovni cilj tega projekta je bil prispevati k dvigu kvalitete in prepoznavnosti vipavske češnje. Razstava in degustacija stare in nove sorte češenj iz celega območja LAS ter sadjarskega centra Bilje sta potekali v Lokavcu. V času razstave je bilo izvedeno tudi predavanje o hranilni vrednosti češenj ter predstavitev izkušenj pridelave češenj v tujini.

Zaključek projekta: julij 2013

Nosilec projekta: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Ureditev informacijskih točk

Ta projekt zajema ureditev informacijskih točk v vaseh Šmarje in Budanje v Občini Ajdovščina. Cilj projekta je bil povečanje prepoznavnosti obeh vasi, izboljšanje izgleda ter povečanje privlačnosti vasi za obiskovalce.

Zaključek projekta: januar 2014

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina

Partnerji v projektu: Krajevna skupnost Budanje, Krajevna skupnost Šmarje, Turistično društvo (Vinoreja) Šmarje

Označitev znamenitosti in turistično pomembnih točk na Vipavskem

S projektom se je uredilo področje turistične signalizacije na območju občine Vipave. Postavljene so promocijsko-informativne, usmerjevalne ter pojasnjevalne table v korist tako turistom kot tudi ponudnikom.

Zaključek projekta: julij 2014

Nosilec projekta: Občina Vipava

Center za promocijo in predelavo kmetijskih pridelkov – Učni center Brje

Center za promocijo in predelavo kmetijskih pridelkov – Učni center Brje Na Brjah je vzpostavljena potrebne infrastrukture za predelavo sadja v več končnih produktov: sušenje sadja, kuhanje marmelad, kuhanje kompotov ter proizvodnja sokov. V sklopu zagona obrata je bil oblikovan izobraževalni program predelave sadja ter usposabljanje rabe tehnološke opreme. Stalna izobraževanja pa bodo organizirana tudi po zaključku projekta, s čimer bo zagotovljena trajnost naložbe.

Zaključek projekta: maj 2015

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina

Partner v projektu: Krajevna skupnost Brje

Obnova in končna dodelava v plezališčih Vipava in Vipavska Bela

Skupaj s Planinskim društvom Vipava je Občina Vipava obnovila in uredila že obstoječe dostopne poti in stopnice do posameznih sektorjev plezališč Vipava in Vipavska Bela, postavila označitvene table do posameznih sektorjev v plezališčih, tri velike panoramske table v plezališču Vipava in eno pri cerkvici Sv. Nikolaja. V okviru projekta so obnovili tudi obstoječe športno plezalne smeri v plezališčih ter jih ustrezno označili s trikotniki. Prav tako so uredili prostor za počitek in pripravo opreme pod samimi smermi.

Zaključek projekta: junij 2013

Nosilec projekta: Občina Vipava

Partnerji v projektu: Planinsko društvo Vipava