Dokumenti

DOKUMENTI LAS VIPAVSKA DOLINA

 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 4. sprememba z dne 20.4.2022 (dokument)
 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 3. sprememba z dne 28.6.2021 (dokument)
 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 2. sprememba z dne 10. 04. 2020 (dokument)
 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – 1. sprememba z dne 21. 12. 2018 (dokument)
 • Strategija lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina – z dne 24.10.2016 (dokument)
 • Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014-2020, čistopis pogodbe z dne 30.5.2018 (dokument)
 • Poslovnik o delu upravnega odbora LAS Vipavska dolina (dokument)
 • Poslovnik o delu nadzornega odbora LAS Vipavska dolina (dokument)
 • Pravilnik o volitvah v organe LAS (dokument)
 • Pravilnik lokalne akcijske skupine Vipavska dolina za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja 2014-2020 (dokument)
 • Pravilnik o delu Ocenjevalne komisije (dokument)

Horizontalni nacionalni dokumenti:

 • Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020 (dokument)
 • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021) (neuradno prečiščeno besedilo) (dokument)
 • Strategija pametne specializacije (dokument)

Evropska kmetijska politika (sklad EKSRP)

 • Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (dokument)
 • PRP 14 – 20: M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (povezava)
 • Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020, MKGP, julij 2015 (dokument)
 • Brošura o ukrepih PRP 2014-2020, osnovne informacije o ukrepih, MKGP, avgust 2015 (dokument)

Evropska kohezijska politika (sklad ESRR)

 • Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (dokument)

Drugi dokumenti:

 • Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost v programskem obdobju 2014–2020, MKGP, junij 2015 (dokument)
 • Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, Evropska komisija, avgust 2014 (dokument)
 • Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU, 2014 (dokument)

V sodelovanju Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mreže za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izšel priročnik “Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo“. Gre za priročnik, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. Priročnik je v prvi vrsti namenjen tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga pri izvedbi – od lokalnih akcijskih skupin do svetovalcev v regionalnih razvojnih agencijah in upravnih enotah.

 • Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo (dokument)