Kaj je LEADER in kaj CLLD?

LEADER

Pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojni vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju.

Kot pobuda Skupnosti se je pričel izvajati že leta 1991. Pristop LEADER je bil v programskem obdobju 2007-2013 del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, podprt s sredstvi 4. osi LEADER.

Sedem temeljnih načel pristopa LEADER celovito usmerja razvoj podeželskih območij. Ta so:

  • Lokalna razvojna strategija izhaja iz območja – območje LAS je homogeno in povezano, prebivalci imajo skupne razvojne potrebe in pričakovanja.
  • Pristop »od spodaj navzgor« – upoštevanje pristopa od spodaj navzgor zagotavlja sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev glede razvojne strategije območja in pri izbiri prednostnih nalog za doseganje razvojnih ciljev.
  • Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno razvojno javno-zasebno partnerstvo, ki pripravi in izvaja lokalno razvojno strategijo ter sprejema odločitve o razdelitvi in upravljanju s finančnimi sredstvi.
  • Inovativnost – inovacije pomenijo razvoj novih produktov in pristopov, lahko pa tudi prenos in prilagoditev dobrih praks, znanj in izkušenj od drugod ter iskanje novih rešitev razvojnih problemov in aktiviranju razvojnih priložnosti.
  • Povezani in večsektorski ukrepi in aktivnosti – pri pripravi in izvajanju strategije se povezujejo akterji iz različnih sektorjev lokalne ekonomije, ukrepi in projekti v strategiji morajo biti med seboj povezani.
  • Povezovanje v mreže – povezovanje v mrežo lokalnih partnerstev predstavlja izmenjavo izkušenj, dosežkov, znanja ipd. znotraj LAS in med ostalimi LAS-i ter krepi vezi med ljudmi, projekti in podeželskimi območji.
  • Sodelovanje: LAS se povezuje in sodeluje z drugimi območji, regijami in državami pri skupnih projektih, s katerimi razširi svoje lokalne dejavnosti, razreši nekatere razvojne dileme, poveča dodano vrednost lokalnim virom in krepi promocijo območja.

CLLD

CLLD (Community Led Local Development) ali Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost, je pristop/metoda, ki jo je kot novost v programskem obdobju 2014-2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje, z namenom, da bi se dosegli multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.

CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov (v EU v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007-2013, za njegovo izvajanje pa so bila na voljo sredstva LEADER, ki so bila t.i. 4. Os Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja).

O sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje sredstev več strukturnih skladov, ki so dodeljena v izrecno upravljanje lokalnim območjem, to je lokalnim akcijskim skupinam.

Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost (ang. Community Led Local Development, kratica: CLLD) podprla s sredstvi treh evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.