Cilji in vizija

Splošni cilji SLR so v skladu s cilji programov:

  • PRP 2014-2020: SLR s specifičnimi cilji prispeva k razvoju trajnostnega koncepta razvoja kmetijstva, ki je opredeljen v Uredbi za razvoj podeželja (Uredba 1305/2013/EU). Prav tako prispeva tudi k šesti prednostni nalogi, ki se glasi: »spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine in ekonomski razvoj podeželskih območij, s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij«. PRP bo financiral strategije za lokalni razvoj, ki jih pripravljajo in izvajajo lokalne akcijske skupine v okviru pristopa LEADER s ciljem spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij  ter prispeva k reševanju drugih lokalnih potreb, zlasti k ohranjanju narave, varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov ter predstavlja izziv za različne ciljne skupine na podeželju.
  • OP ZA KOHEZIJSKO POLITIKO 2014-2020: SLR bo prispevala k ključnim usmeritvam in cilji evropske kohezijske politike, specifično prednostne osi 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje, kamor spada tudi ukrep 2.9.7. Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, katerega specifični cilj je: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS.
  • RRP GORIŠKE REGIJE 2014-2020: Goriška regija je v strateškemu dokumentu definirala cilje in prioritete razvoja regije, ki sovpadajo s prioritetami Slovenije in EU.

Razvojna vizija
Na osnovi obstoječe analize stanja, SWOT analize ter pripoznanih ključnih problemov in ovir je bila opredeljena naslednja razvojna vizija območja LAS:

Razvojni cilji

V okviru priprave SLR LAS Vipavska dolina sta bila definirana dva nivoja ciljev:

  • Splošni cilji: ki prikazujejo želene spremembe, ki se zgodijo v daljšem časovnem obdobju in se skladajo z drugimi lokalnimi, regionalnimi in sektorskimi programi, ki se izvajajo na območju LAS Vipavska dolina).
  • Posebni cilji: cilji, ki jih je mogoče doseči v času trajanja projekta in imajo pozitivne učinke za posamezne ciljne skupine uporabnikov na območju LAS Vipavska dolina.

Splošni cilji

Opredeljeni so bili naslednji splošni cilji:

#1

Spodbujanje podjetniškega okolja in aktiviranje podjetniške miselnosti.

#3

Zmanjševanje neenakosti in večanje vključenosti ranljivih skupin.

#2

Dvig kvalitete bivanja in povečati dostopnost do storitev za lokalno prebivalstvo na podeželju.

#4

Zagotovitev trajnostnega razvoja območja.

Opredeljeni splošni razvojni cilji SLR izhajajo iz identificiranih potreb, ki izhajajo iz analize stanja in SWOT analize ter prispevajo k uresničevanju Strategije Evropa 2020 in posameznih skladov, iz katerih se financira SLR, so trajnostno naravnani in obsegajo daljše časovno obdobje. Hierarhija splošnih ciljev je opredeljena glede na analizo stanja, SWOT analizo in ugotovljenih potreb območja.

Posebni cilji

Posebni cilji so definirani kot jasna rešitev ključnih problemov.

Hierarhična opredelitev ciljev glede na ugotovljeno pomembnost posameznih TPU ter hierarhična opredelitev ciljev v posameznih Tematskih področjih ukrepanja

Splošni cilji Posebni cilji
1. Spodbuda podjetniškega okolja in aktiviranje podjetniške miselnosti 1.1 Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta
1.2 Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev
1.3 Razvoj znanja in sinergij območja
2. Dvig kvalitete bivanja in povečati dostopnost do storitev za lokalno prebivalstvo na podeželju 2.1 Izboljšanje kvalitete in povečanje obsega infrastrukture za osnovne storitve
2.2 Povečanje dostopnosti do storitev za lokalno prebivalstvo na podeželju
3. Zmanjšanje neenakosti in večanje vključenosti ranljivih skupin 3.1 Omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine
3.2 S povezovanjem ustvariti pogoje za opolnomočenje ciljnih ranljivih skupine
4. Zagotovitev trajnostnega razvoja območja 4.1 Ohranjanje in izboljšanje okolja

Hierarhija posebnih ciljev je opredeljena glede na analizo stanja, SWOT analizo in ugotovljenih potreb območja.