OPERACIJA LAS VIPAVSKA DOLINA: NASMEH IN CVET ZA BOLJŠI SVET

Naziv odobrene operacije: Nasmeh in cvet za boljši svet
Partnerji: LAS Vipavska dolina v vlogi vodilnega partnerja Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina,
CIRIUS Vipava, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava,

ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center Ajdovščina,

Zavod za turizem TRG Vipava

Začetek in zaključek operacije: 1.7.2023 – 28.02.2025
Celotna vrednost operacije (z DDV): 63.104,39 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 52.017,55 EUR

Operacija Nasmeh in cvet za boljši svet je partnerska operacija, v kateri poleg vodilnega partnerja LAS: RRA ROD Ajdovščina (v imenu LAS) sodelujejo še trije člani LAS Vipavska dolina. Ozadje za pripravo operacije LAS je razpoložljiv ostanek sredstev v višini 52.017,86 in sklep UO z dne 20. 12. 2022, da se za ta ostanek pripravi operacijo LAS, ki bo v prvi vrsti namenjena specifičnim ranljivim skupinam, poleg tega pa mora naslavljati tudi okoljske vsebine.

NAMEN OPERACIJE

Glavna namena operacije vsebinsko sovpadata s tematiko dveh ciljev SLR:

  1. Omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine in 2. Ohranjanje in izboljšanje okolja:

– osveščanje družbe o potrebah in potencialih specifičnih ranljivih skupin in skrb za njihovo opolnomočenje in vključevanje v družbo enakovrednih članov skupnosti,

– osveščanje, predvsem otrok in mladostnikov, o pomenu čebel kot ključnih opraševalcev za prehransko varnost in biotsko raznovrstnost in o njihovemu pomenu za obstoj človeštva.

CILJI OPERACIJE

– krepitev samozavesti pripadnikov specifičnih ranljivih skupin z namenom omogočanja in spodbujanja izražanja lastnih interesov, omogočanja kvalitetnega preživljanja prostega časa in opolnomočenja za samovrednotenje, da so kljub svojim posebnim potrebam koristni del družbe,

– pridobitev socialnih kompetenc in povečanje socialne vključenosti pripadnikov specifičnih ranljivih skupin,

– okrepiti vseživljenjsko učenje pripadnikov specifičnih ranljivih skupin,

– vzpodbuditi pridobivanje znanj s področja pomena lokalno pridelane hrane, kratkih oskrbnih verig in promovirati kulinarično dediščino Vipavske doline,

– oblikovanje inovativnih turističnih programov in produktov za specifične ranljive skupine in s tem povečanje dostopnosti do storitev sprostitve tudi pripadnikom specifičnih ranljivih skupin ,

– obogatiti programe ponudbe na področju duševnega zdravja,

– osveščati otroke in mladostnike ter splošno javnost o vlogi čebelarstva in medovitih rastlin pri ohranjanju čebel in spodbujanje sajenja in saditve medovitih rastlin.

REZULTATI OPERACIJE LAS:

– izdelan didaktični pripomoček – taktilna multisenzorna kulinarična knjiga v nakladi 200 izvodov,

– izveden promocijski dogodek ob javni predstavitvi multisenzorne knjige s kulinarično delavnico priprave dveh tipičnih jedi Vipavske doline (Vipavska jota, Vipavski štruklji) v sodelovanju s profesionalnima kuharjema,

– 20 delavnic kulturno umetniškega ustvarjanja za osebe s težavami v duševnem zdravju,

– izvedenih 10 delavnic za splošno javnost, otroke in mladostnike povezanih z osveščanjem o pomenu čebel, čebelarjenja in medovitih rastlinah,

– Posaditev devetih lip v neposredni bližini petih osnovnih šol na območju LAS

– Izvedenih 10 delavnic za turistične deležnike vezanih na tematiko dostopnosti in spoznavanja značilnosti in potreb slepih in slabovidnih tudi v luči gostov Vipavske doline

– Izdelana Navodila za izboljšanje dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane osebe,

– Izdelana Navodila za turistične deležnike za spremljanje oseb z okvaro vida,

– Izdelan zemljevid območja LAS Vipavska dolina z vrisanimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi prilagojen za slabovidne osebe v nakladi 18.000 izvodov.