VABILO članom LAS na 12. redno sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina

Vabilo članom LAS Vipavska dolina na 12. redno sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina, ki bo potekala v četrtek, 11. maja 2023 ob 16:30 uri, v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

Med 16:00 in 16:30 uro bo potekala registracija udeležencev, zato vas prosimo za točnost.

Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev zapisnikarja
3. Potrditev dnevnega reda
4. Volitve v organe LAS (upravni in nadzorni odbor, izvolitev predsednika LAS in podpredsednika LAS)
5. Pregled in potrditev Poročila o delu LAS Vipavska dolina v letu 2022
6. Pregled in potrditev Plana dela LAS Vipavska dolina za leto 2023
7. Poročilo nadzornega odbora LAS za leto 2022
8. Razno (anonimna anketa za potrebe nove SLR, …)

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih članov ob tem, da so prisotni oz. zastopani člani iz vseh treh sektorjev.

Zaradi ustrezne organizacije seje vas prosimo, da svojo prisotnost oziroma odsotnost sporočite sodelavkam v tehnično pisarno LAS na elektronski naslov: info@las-vipavskadolina.si ali po telefonu na številki 065 556 238 ali 065 556 239 najkasneje do srede, 10. maja 2023 do 12. ure.

Vabimo vas, da v primeru, če se seje ne morete udeležiti, na posebnem obrazcu pooblastite drugo osebo, ki bo s tem pridobila tudi vaš glas pri glasovanju na skupščini. Seji bo sledilo družabno srečanje, ki naj bo priložnost za mreženje med člani in izmenjavo idej, mnenj in razmišljanj v smeri dobrega delovanja našega LASa in priprave nove strategije lokalnega razvoja.
Tematika skupščine je zelo pomembna tudi zaradi volitev zato prosim za zanesljivo udeležbo.

Lep pozdrav!
Janez Furlan, s.r.
predsednik LAS Vipavska dolina