Tržna znamka Vipavska dolina bo odslej označevala tudi svojo visoko kakovostno ponudbo

Dve sosednji lokalni akcijski skupini, LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca, sta se povezali in v skupnem projektu razvili sistem označevanja visoko kakovostne ponudbe v okviru tržne znamke prostora Vipavska dolina. Tržna znamka, s tem pa tudi ponudniki turističnih storitev in produktov ter ponudniki lokalnih pridelkov in izdelkov, dobiva novo priložnost za še hitrejši razvoj. V okviru projekta je bil oblikovan tudi nov model upravljanja z znamko prostora, ki obsega šest sosednjih občin.

V letih 2014 – 2015 je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina oblikovala izhodiščni koncept tržne znamke Vipavska dolina, ki sta ga takrat podprli njeni občini ustanoviteljici, Ajdovščina in Vipava. Koncept, ki je izhajal iz preteklih razvojnih aktivnosti na področju razvoja podeželja in turizma na območju Zgornje Vipavske doline, je začrtal oblikovanje t.i. krovne tržne znamke prostora Vipavska dolina s posameznimi kolektivnimi podznamkami, najprej s turistično, nato pa tudi z znamko izvora produktov. Kot prostor znamke je bilo opredeljeno zaokroženo območje vseh šestih občin, ki si v upravnem smislu delijo Vipavsko dolino: Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Vipava. Krovna  tržna  znamka prostora Vipavska dolina tako ne zaobjema zgolj Vipavske doline v ožjem geografskem pomenu, temveč tudi vsa gričevja in planote, ki jo obkrožajo na ozemlju šestih občin.

Prepoznavna znamka Vipavska dolina

Konec leta 2015 je bila izdelana  celostna  grafična  podoba  tržne  znamke  Vipavska  dolina,  ki  je  bila  predstavljena šestim županom in svetnikom petih občinskih svetov na skupni seji v Vipavskem Križu 15. 12. 2015. Takrat predstavljen logotip in slogan znamke se uporabljata še danes. V skladu s konceptom razvoja znamke je bila sprejeta odločitev, da se znamko najprej razvije za področje turizma. Občina Ajdovščina je kot pobudnica in lastnica znamke prevzela tudi odgovornost njenega skrbništva. Od tu dalje je šlo samo še navzgor. Leto kasneje je zaživel uradni turistični spletni portal Vipavska dolina, leta 2018 pa je Vipavska dolina med uglednimi svetovnimi turističnimi novinarji že veljala za pravo turistično odkritje. Tega leta je prestižna medijska hiša Lonely Planet Vipavsko dolino uvrstila med TOP 10 destinacij v Evropi, ki jih je treba obiskati. Z dobrim upravljanjem komunikacij turistične znamke je njena prepoznavnost hitro rastla, iz leta v leto se je povečevalo število gostov, posledično pa se je vse več ponudnikov odločalo za oblikovanje novih turističnih produktov, investiranje v nastanitvene zmogljivosti in odpiranje vrat domačij za pokušine vina in drugih pridelkov. Znamka je uspešno izpolnjevala svoje poslanstvo, zato je prišel čas za naslednji korak v njenem razvoju.

Označevanje visokokakovostne ponudbe

V okviru projekta sodelovanja LAS Tržna znamka Vipavska dolina, ki sta ga partnersko izvajali Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina in Regijska razvojna agencija Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, je bila sprejeta odločitev, da se namesto prvotno načrtovanega razvoja dveh podznamk, posebej za turistično destinacijo in za produkte z izvorom v skupnem prostoru znamke, oblikuje kolektivno podznamko visoko kakovostne ponudbe s sistemom enotnega označevanja na obeh področjih, turističnem in produktnem. Ti dve področji sta tudi sicer neločljivo povezani, z enotnim označevanjem pa bosta tudi navzven del enotne, vse bolj uspešne tržne znamke Vipavska dolina. Glavni namen znamčenja je namreč dvigniti prepoznavnost in pozitivne asociacije na območje prostora znamke, s tem pa ustvarjati več dodane vrednosti produktom in storitvam z območja znamke.

Za bodočo kolektivno podznamko, ki bo v praksi delovala kot označba visoke kakovosti, so v okviru projekta izbrali ime in poskrbeli za njeno grafično podobo. Ponudniki, ki bodo izpolnjevali kriterije za njeno pridobitev, bodo lahko svojo ponudbo označili kot “Vipavska dolina TOP – Tradition. Origin. Passion.” (Tradicija. Izvor. Strast.) Te besede, zaradi mednarodne prepoznavnosti so na označbi izpisane v angleškem jeziku, ki predstavljajo bistvo drugačnosti našega skupnega prostora, na označbi podpisuje logotip Vipavska dolina. V okviru projekta so zasnovali tudi pravilnik za vključitev ponudnikov z njihovimi produkti v sistem kolektivne podznamke “Vipavska dolina TOP”, za ponudnike turističnih storitev in produktov, za ponudnike prehrambnih izdelkov kmetijskih gospodarstev, za kmetijska gospodarstva, ki želijo tržiti svoje pridelke v okviru podznamke in za ponudnike neprehrambnih izdelkov. Vzpostavlja se digitaliziran sistem oddaje vlog za vključitev v kolektivno podznamko. Na drugi strani bodo odslej porabniki, ki jim je znamčenje namenjeno, lahko zaznavali tržno znamko Vipavska dolina kot enovito znamko prostora in visokokakovostne ponudbe tega prostora.

Sodelovanje in skupno upravljanje znamke Vipavska dolina

Dve sosednji lokalni akcijski skupini, ena s sedežem v Ajdovščini, druga v Novi Gorici, sta s sodelovanjem znova pokazali, da je povezovanje v skupnem prostoru nujno, hkrati pa omogoča hitrejši razvoj. Zato sta regijski razvojni agenciji, ki sta izvajali projekt Tržna znamka Vipavska dolina in skupaj razvili sistem označevanja visokokakovostne ponudbe, zasnovali tudi nov sistem upravljanja tržne znamke, v katerem naj aktivno sodeluje vseh šest občin skupnega območja, ki ga označuje znamka Vipavska dolina. Prav na področju sodelovanja in skupnega upravljanja ima tržna znamka še veliko neizkoriščenih potencialov.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja LAS Tržna znaka Vipavska dolina, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.