Dostopna in zelena Vipava – operacija 4. javnega poziva ESRR

Naziv odobrene operacije: Dostopna in zelena Vipava
Upravičenec/izvajalec operacije: Občina Vipava, Zavod za turizem TRG Vipava
Začetek in zaključek operacije: 1.4.2021 – 30.6.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 234.015,54 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 153.770,00 €
Javni poziv LAS 4. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Dostopna in zelena Vipava bo izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Občina Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) prejemnik sredstev za operacijo: »Dostopna in zelena Vipava«.

OPIS

V operacijo sta vključena Občina Vipava in Zavod za turizem TRG Vipava z namenom revitalizacije dela stavbe trškega jedra mesta Vipave ter s tem povečanjem kvalitete bivanja, dostopnosti za lokalno prebivalstvo in ohranitev kulturne dediščine kot potenciala za razvoj trajnostnega zelenega turizma. Z obnovo in novo ažurirano ter optimizirano spletno stranjo se bo izboljšala dostopnost do javnih storitev in izkoriščanja notranjih potencialov za razvoj trajnostnega zelenega turizma. Z ozaveščanjem, oblikovanjem digitalnih orodij za oceno in izboljšanje trajnostnega zelenega delovanja se bo vzpostavila stimulativna klima za razvoj trajnostnega zelenega turizma in zagotovilo eno novo delovno mesto. Operacija vključuje tudi izvedbo usposabljanj za opolnomočenje in ozaveščanje ponudnikov turističnih storitev, prebivalcev mesta Vipava, turistov in drugih ciljih javnosti in vzpostavitev neformalne mreže lokalnih ponudnikov turističnih storitev. Operacija bo potekala veni fazi od 1.4.2021 do 30.6.2022 izvajala se bo v Vipavi.

CILJ

Operacija vpliva na boljšo gospodarsko vključenost skupnosti na območju LAS, neposredno vpliva na doseganje petih posebnih ciljev SLR: Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev, Razvoj znanja in sinergij območja, Omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine, S povezovanjem ustvariti pogoje za opolnomočenje ciljnih ranljivih skupin, Ohranjanje in izboljšanje okolja.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/