Prenova mestne tržnice Ajdovščina – operacija 2. javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Prenova mestne tržnice Ajdovščina
Upravičenec/izvajalec operacije: Občina Ajdovščina, Krajevna skupnost Ajdovščina, Turistično in kulturno društvo ŠPAJZA
Začetek in zaključek operacije: 1.4.2021 – 30.4.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 203.396,45 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 146.279,06 €
Javni poziv LAS 2. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Prenova mestne tržnice Ajdovščina bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Občina Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Prenova mestne tržnice Ajdovščina«.

Partnerska operacija odgovarja na potrebe javnosti in lokalne skupnosti po vzpostavitvi kratke dobavne verige preskrbe z lokalnimi pridelki. Operacija vzpodbuja tudi povezovanje ponudnikov, ki je bilo v preteklosti glavna ovira, da se podobne ideje vzpostavljanja tovrstnih kratkih dobavnih verig niso udejanjile.

NAMEN

Ohranjanje in spodbujanje kmetijske dejavnosti na območju LAS Vipavska dolina in dvig dodane vrednosti kmetijskih produktom z območja tudi preko vzpostavitve novih tržnih poti, obenem dvig ozaveščenosti ter družbene odgovornosti prebivalstva (proizvajalcev in kupcev) v zvezi s pomembnostjo kratkih dobavnih verig ne zgolj v luči ohranjanja in krepitve zdravja temveč tudi v luči prilagajanja kmetijskih praks okoljskim omejitvam in pogojem s ciljem ohranjanja narave.

CILJI: Vzpostavitev infrastrukture za dobavo in prodajo lokalno pridelanega sadja, zelenjave ter iz njiju proizvedenih produktov; obnova in revitalizacija mestne tržnice, nadgradnja orodja za spletno, virtualno prodajo kmetijskih lokalno pridelanih produktov, opolnomočenje ciljnih in ranljivih skupin ter oblikovanje baze oziroma mreže potencialnih ponudnikov ter mreže potrošnikov, ki bodo z lokalnimi pridelovalci vzpostavili partnerski odnos proizvodnje in potrošnje lokalno pridelane hrane.

GLAVNI REZULTATI /KAZALNIKI OPERACIJE

– prenovljena mestna tržnica v Ajdovščini , ki bo omogočila prodajo kmetijskih proizvajalcem, hkrati pa bo ponujala tudi možnost skladiščenja (hlajenja) manjših količin produktov, ki bodo namenjeni prodaji na tržnici,

– spletno orodje za podporo povezovanju kupcev in prodajalcev; nadgradnja obstoječe spletne virtualne tržnice, ki bo uporabnikom prijaznejša in bo omogočila boljši pregled nad tržnimi količinami, ki so na voljo kupcem,

– serija delavnic in okrogla miza za namen opolnomočenja in dvig kompetenc predstavnikov ranljivih skupin in splošne javnosti,

– promocijske aktivnosti in izdelan ter distribuiran promocijski material,

– novo formalno pogodbeno partnerstvo proizvajalcev lokalne hrane,

– izdelan poslovni načrt temelječ na priložnostih prenovljene mestne tržnice, oziroma spletnega orodja ter priložnostih, ki jo ponuja krepitev obsega ponudbe in povpraševanja lokalno pridelane hrane.

CILJNE SKUPINE

Neposredna ciljna so: kmetijski proizvajalci, prodajalci lokalno pridelanih in predelanih kmetijskih produktov na mestni tržnici. kupci lokalno pridelanih živil. Neposredne ciljne skupine so prav tako predstavniki ranljivih skupin ter ostali, ki so še neoopolnomočeni v smislu izkoriščanja poslovnih priložnosti, ki jih lahko predstavlja lokalna pridelava hrane ter z njo povezani logistika in trgovina.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/