Po terasah in suhozidju – operacija 2. javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Po terasah in suhozidju
Upravičenec/izvajalec operacije: Občina Ajdovščina, Krajevna skupnost Črniče, Društvo za ohranjanje kulturne in naravne dediščine AQUA TURRIS
Začetek in zaključek operacije: 1.4.2021 – 30.4.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 71.308,80 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 52.602,32 €
Javni poziv LAS 2. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Po terasah in suhozidju bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Občina Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Po terasah in suhozidju«.

Operacija je nastala na podlagi pobude od »spodaj navzgor«; na pobudo aktivnih krajanov vasi Črniče in Vrtovin, ki so se povezali z Občino Ajdovščina in skupaj pripravili predlog, s katerim so uspešno kandidirali na 2. javnem pozivu LAS Vipavska dolina.

NAMEN

Z operacijo želi upravičenec Občina Ajdovščina skupaj s partnerjema Krajevno skupnost Črniče in Društvom za ohranjanje kulturne in naravne dediščine AQUA TURRIS iz Vrtovina prispevati pomemben kamenček v mozaiku ohranjanja kulturne dediščine na območju LAS Vipavska dolina. Z inventarizacijo terasirane krajine ter z oblikovanjem turistične infrastrukture tematske poti se želi poudariti to edinstvenost v Vipavski dolini, hkrati pa prebivalce LAS in obiskovalce naučiti tudi obnove terasirane krajine. Z vzpostavitivijo turistične infrastrukture se načrtuje zgodbo terasirane krajine in obnove terasnih zidov izkoristiti za ustvarjanje novih turističnih priložnosti,  produktov in storitev ter vzporedno krepiti neposredno prodajo lokalnih produktov in storitev. Z aktivno vlogo krajanov se bo motiviralo tudi ostale prebivalce območja LAS Vipavska dolina za aktivno delovanje pri razvoju domačega kraja.

CILJI

Izvedene aktivnosti v operaciji bodo pripomogle k doseganju šestih posebnih ciljev SLR in sicer v okviru spodbujanju podjetniškega okolja in aktivnacije podjetniške miselnosti, dviga kvalitete bivanja in dostopnosti do storitev ter zagotavljanja tranjostnega razvoja.

Eden izmed ciljev operacije je inventarizacija kulturne krajine ter kot posledica inventarizacije obnova in revitalizacija terasirane krajine in suhozidja. Vzpostavitev turistične infrastrukture tematske poti bo prispevala k prepoznavnosti območja terasirane krajine (tudi območja LAS) ter motivirala lastnike teras, da pričnejo z njihovo obnovo. Pomemben cilj operacije je tudi krepitev zavedanja o pomembnosti ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter posebnosti mikrookolja (terasirana krajina med Črničami in Vrtovinom).

Zaradi želje in nuje, da je operacija trajnostna in finančno vzdržna, je zasnovana šola usposabljanja obnove terasirane krajine in suhozidja, kot pilotna aktivnost bo vzorčno obnovljen del terasnega zida na območju Vrtovina.

GLAVNI REZULTATI /KAZALNIKI OPERACIJE

  • Urejena turistična pot;
  • poročilo o inventarizaciji krajine s smernicami nadaljnjega razvoja;
  • izvedena šola suhozidja s pilotno obnovo dela terasnega suhozidja in
  • izvedba serij delavnic obnove suhozidja

CILJNE  SKUPINE

Neposredna ciljna skupina so lokalni prebivalci ter obiskovalci območja. Posebej so v operaciji izpostavljeni predstavniki ranljivih skupin brezposelni (mlajši in starejši) ter invalidi, upokojenci in ženske nad 50 letom starosti ter mladostniki. Vse prepoznavamo kot pomembne prostovoljce in promotorje terasirane krajine ter promotorje obnove in revitalizacije teras. Posredne ciljne skupine, ki jih operacija nagovarja, pa so vsi prebivalci in obiskovalci območja, ki bodo uporabili tematsko pot zaradi krepitve svojega zavedanja in znanja o suhozidju in terasirani krajini ter naravni in kulturni dediščini obravnavanega območja.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/