Kolesarska veriga na podeželju operacija sodelovanja 5. javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Kolesarska veriga na podeželju
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina
Projektni partner: Občina Ajdovščina
Sodelovanje z LASi: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Med Snežnikom in Nanosom in LAS Krasa in Brkinov
Začetek in zaključek operacije: 15. 10. 2020 do 30. 11. 2022, podaljšano do 30.4.2023
Celotna vrednost operacije (z DDV): 109.019,35 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 92.666,45 EUR

Operacija »Kolesarska veriga na podeželju« bo izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). Operacija je uspešno kandidirala na 5. Javni razpis v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.
Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.
S promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način, da bodo imele veliko odmevnost v medijskem prostoru, bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.
S certificiranjem, izobraževanjem rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.
Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi negativni vpliv na okolje, povečevala se bo učinkovita raba energije iz obnovljivih virov, znižale se bodo škodljive emisije.
Učinki se bodo multiplicirali tudi s pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko, spletno in mobilno točko.

KLJUČNI REZULTATI OPERACIJE SO:

 • V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi v šolah, ženske, starejši, brezposelnih);
 • Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije;
 • Izdelava skupne grafične podobe;
 • Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS Vipavska dolina (Ajdovščina – Pale, Skrilje in Vipavski Križ);
 • Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«;
 • Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si;
 • Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo;
 • Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja;
 • Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran;
 • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji;
 • Izvedeni dogodki v okviru Tedna mobilnosti.

Navedeni rezultati bodo prispevali k povečani privlačnosti okolij z vzpostavljenim sistemom souporabe koles. Zaradi povezovanja manjših sistemov z že obstoječimi se bo dostopnost znotraj in med območji bistveno izboljšala. Povečala se bo tudi dostopnost to kulturnih in naravnih znamenitosti. Mobilnost, ki je cenovno dostopna in s tem tudi bolj dostopna ranljivim skupinam se na trajnosten in energetsko učinkovit način.

Za mnoga okolja se bo uspešno preneslo sistem mobilnosti, ki je tehnološko nov in bo prinašal priložnosti za razvoj nove ekonomije. Tako na nivoju upravljanja in vzdrževanja, kot na nivoju dodatne turistične ponudbe, drugačnega dojemanja okolice in boljšega dostopa do prostorsko omejenih in občutljivih okolij do turistične in druge ponudbe. Hkrati se povečuje kvaliteta bivanja in možnosti za delo.

Z aktivnostjo certificiranja se poveča privlačnost za kolesarski turizem, kot tudi ozaveščanje ponudnikov o potrebnih ukrepih za povečanje privlačnosti za kolesarjev.

Z ozaveščanjem o učinkih k prispevku: URE, zmanjšanju emisij in manjši rabi pozidanih površin se bo povečala tudi raba sistema. Posledica bo multiplikacija teh učinkov.

Z digitalizacijo map in lažje dostopnosti do varnih in atraktivnih kolesarski poti se bo uporaba in varnosti uporabnikov sistema še povečala. Preko tega projekta se bo prenašalo znanje in izkušnje tega in podobnih projektov, ki bodo imeli multiplikativni učinek in rabo kolesarstva.

Po izvedenih aktivnostih se bo povečala atraktivnost okolja in dostopnost do interesnih točk v občinah znotraj posameznih LAS in med LAS-i. To bo imelo pozitivne učinke na: gospodarstvo (predvsem turizem), prepoznavnost, povezanost vseh deležnikov  in trajnostno upravljanje z naravnimi in kulturnimi resursi na območju celotne operacije. Pomemben je tudi prenos dobrih praks z območij kjer se sistem že implementiran na območja, ki sistem kolektivne mobilnosti šele uvajajo. Z deljenjem vsebin se bo verjetnost migriranja uporabnikov med posameznimi območji povečala.

Koristi za območje LAS VIPAVSKA DOLINA:

Večja prepoznavnost »kolesarskih poti« na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti in inovativna turistična ponudba;

Pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija preko socialnih omrežij bo dodatno okrepila širšo prepoznavnost LAS);

Večja turistična prepoznavnost območja LAS Vipavska dolina kot destinacije, ki ne zgolj spodbuja kolesarski turizem, ampak tudi trajnostno mobilnost.

Vpliv na gospodarsko rast, promocijo in prepoznavnost LAS

Gre za izjemno odmeven projekt ki se razteza od SZ do JZ meje države. Gre za sistem kolektivne mobilnosti v obsegu, ki ga podeželske skupnosti do sedaj še niso izkusile.

Pričakovana odmevna prezentacija projekta in nosilcev projekta preko nacionalnih medijev. Z kvalitetnimi vsebinami pa si želi velike odmevnosti na socialnih medijih.

Z novim trajnostno naravnanim sistemom mobilnosti se bo na novo izkusilo okolje tudi tam kjer se z osebnim (avtomobilskim) transportom do sedaj ni moglo. Poveča se dostopnost do turističnih in naravnih znamenitosti.

S certificiranjem ponudnikov ter promocijskimi aktivnostmi se po izboljšalo prepoznavnost okolij z vzpostavljenim sistemom.

S promoviranjem pozitivnih učinkov se bodo okoljsko ozaveščeni uporabniki raje odpravljali na območja, ki bodo izvedla operacijo.

Skupni nastop proizvajalcev ter povezovanje ponudnikov

Predvidevana je povezanost sistema preko aplikacije, skupne spletne strani ter enotne medijskega nastopa.

Privlačnost, ozaveščenost ponudnikov ter možnost mobilnosti znotraj območje operacije bo povečala obisk ter ekonomski učinek akterjev na območju.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletna stran Programa razvoja podeželja