3. javni poziv za izbor manjših operacij sofinanciranih iz sredstev EKSRP / LEADER

Na 3. javni poziv, ki je bil odprt do 10. januarja.2020 do 9. junija 2020, je bilo prejetih osem predlogov operacij. Vsi prijavitelji operacij so bili pozvani k dopolnitvam. Sedem prijaviteljev je dopolnitve pripravilo pravočasno, pravilno pa pet, zato se je pet vlog uvrstilo v ocenjevanje na podlagi specifičnih meril pri Komisiji za ocenjevanje vlog.

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje v okviru 3. Javni poziv LAS Vipavska dolina za izbor manjših projektov za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER) je znašala 50.000,00 EUR.

Upravni odbor LAS Vipavska dolina je na 31. redni seji (25.8.2020), na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS Vipavska dolina, potrdil pet predlogov operacij, ki bodo prispevali k realizaciji zastavljenih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina.

Operacije, odobrene s strani  Upravnega odbora LAS so bile 16.10.2020 vložene in oddane preko informacijskega sistema e-kmetija Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pristojni organ za končno odobritev operacij, ki so kandidirale na javnem pozivu LAS.

Seznam izbranih operacij:

Aleš Čehovin, Kmetija Čehovin:

Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin – Ana Bella

Ljudska univerza Ajdovščina

Stara semena – tradicija in preživetje

Pozabljena avtohtona zelišča

Zavod za turizem TRG Vipava

Vinar za en dan

Vipavske zgodbe