Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost operacija sodelovanja 4. javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina
Projektni partner: Občina Ajdovščina
Sodelovanje z LASi: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS s CILjem in LAS loškega pogorja
Začetek in zaključek operacije: 1.4.2019 – 31.10.2020, podaljšano do 28.2.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 127.184,33 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 99.996,12  €

Operacija sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost  bo oblikovana in pilotno izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER je LAS Vipavska dolina prejemnik sredstev za operacijo: »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost«. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

POVZETEK

Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območje v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:
• območje LAS društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon
• območje LAS loškega pogorja – čevljarstvo
• LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo
• LAS s CILjem – rudarstvo in čipkarstvo
Vsem navedenim obrtem je skupna potreba po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.
Poudarjamo, da vsebina projekta izhaja iz dejanskih potreb partnerjev, sodelujočih v projektu. V zvezi se tem zaznavamo problematiko, da dediščina, ki jo skušamo ohraniti izginja pred našimi očmi, sredstev za njeno obnovo oz. revitalizacijo je na voljo le peščica, kakovostno medsektorsko sodelovanje in povezovanje pri ohranjanju dediščine ja zanemarljivo, dediščina je neprepoznana kot pomemben gospodarski dejavnik, dejavnik trajnostnega razvoja ter element stabilnosti in družbene povezanosti, ki spodbuja vlaganja. Menimo tudi, da je narod brez dediščine narod brez prihodnosti, je lažje vodljiv in šibek, temu sledijo ekonomske, okoljske in socialne posledice.

Naš namen je:
• da značilne obrti na območjih LAS, vključenih v operacijo, oživimo ter prezentiramo;
• prenašamo obstoječa znanja na zainteresirane izvajalce, ranljive skupine in mlajše generacije;
• jih z nadgradnjo in novimi vsebinami naredimo privlačne tako za njihove potencialne izvajalce kot tudi za uporabnike tradicionalnih storitev in izdelkov, ki bodo prilagojeni sodobnemu človeku;
• potencial kulturne dediščine razvijati v smeri njenega vključevanja v sodobno podjetništvo in hkrati oblikovati kakovostne turistične produkte dediščinskega turizma z namenom ustvarjanja novih delovnih mest;
• seznaniti ranljive s priložnostmi, ki jim jih dediščina ponuja;
• spodbujati povezovanje in sodelovanje med ponudniki domačih in umetnostnih obrti;
• z obujanjem tradicije in prenosom znanj ter z razvijanjem na tradiciji temelječih izdelkov in storitev sooblikovati višjo kakovost življenja na podeželju, bogatili turistično ponudbo ter spodbujali trajnostni razvoj posameznega lokalnega okolja in podeželja v Sloveniji;
• prispevati k ohranjanju okolja in naravne dediščine, saj je obrtnik ali rokodelec nekoč posegal po surovinah, virih, ki so bili na voljo v lokalnem okolju. Viri so bili uporabljeni smotrno in preudarno. Ta vidik bomo izpostavili tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih projekta. Prav tako bodo naložbe v sklopu operacije vključevale OVE in URE ter bodo prispevale k zmanjševanju odpadkov. Skozi delavnice o prenosu znanj bomo dodatno ozaveščali prebivalstvo o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

CILJI

Operacija temelji na skupnih ciljih: medsektorskem razvoju novih, inovativnih, na dediščini temelječih produktov, storitev, programov v sklopu podjetništva, turizma, trajnostnega in širšega družbenega razvoja, sodelovanju ponudnikov, skupnem nastopu proizvajalcev na trgu, izmenjavi znanj in izkušenj s področja ohranjanja in revitalizacije dediščine ter njene vključitve v sodobno življenja na območjih lokalnih akcijskih skupin.

GLAVNE DEJAVNOSTI

1. Izmenjava izkušenj znanja ter njihova implementacija na območju LAS ter povezovanje, skupni nastopu na trgu
1.1. Skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma
1.2. Srečanje in predstavitve partnerskih LAS
1.3. Ogled dobrih praks na območjih partnerskih LAS
1.4. Implementacija dobrih praks partnerskih LAS.
2. Razvoj in trženje storitev in proizvodov
2.1. Naložba za razvoj in trženje storitve
2.2. Raziskave in dokumentacije
2.3. Razvoj tradicionalnih produktov osnovanih na tradiciji
2.4. Poslovni načrti za izboljšanje/vzpostavitev poslovanja na področju tradicionalnih obrti:
2.5. Marketinški načrt in CGP namenjen izboljšanju trženja tradicionalnih storitev in proizvodov:
3. Programi za prenos znanja in veščin in usposabljanje
Programi usposabljanja oz. programi za prenos znanja o peki in mlinarstvu.
4. Promocija novih proizvodov, praks, postopkov
Kratek film o razvoju mlinarstva in pekarstva skozi zgodovino ter brošura predstavitvenega centra v obnovljeni Rustjevi hiši in turistični spominek
5. Komunikacija, diseminacija in promocija projekta
Komunikacija, promocija projekta in diseminacija rezultatov predstavlja zelo pomembno aktivnost v operaciji sodelovanja.
6. Vodenje in koordinacija

PRIČAKOVANI REZULTATI

  •  ogled dobrih praks na območju drugih LAS, vključenih v operacijo ter njihova implementacija na območju LAS Vipavska dolina,
  • nabava multimedijske opreme: interaktivna tabla, 2 x velika video zaslona, spletna konferenčna kamera, informacijski video zaslon in ozvočenje
  • tiskana publikacija in prispevki v medijih
  • nabor zgodb, vezanih na tradicionalno kulinarično izročilo, starih izgubljenih postopkov, receptov, običajev in kuharskih skrivnosti
  • programi usposabljanja oz. programi za prenos znanja o peki in mlinarstvu: delavnice za otroke do 15 let: predšolske otroke in osnovnošolce (2x), mladostnike: dijake in študente (1x), upokojence in ženske nad 50 letom starosti (2x), brezposelne (mladi in starejši) ter invalide (2x) ter osebe s posebnimi potrebami (1x). Tekom operacije bo izvedeno tudi eno (1x) usposabljanje/delavnica na temo podjetništva in možnosti uresničevanja poslovne ideje, osnovane na tradiciji obrtniškega pekarstva v Vipavski dolini ter (1x) delavnica ozaveščanja o okoljski trajnosti za širšo javnost. Skupaj bomo izvedli 10 delavnic.
  • poslovni in marketinški načrti s področja domače in umetnostne obrt

KORISTI

Koristi operacije sodelovanja: LAS-i, sodelujoči v operaciji, bomo pripravili raziskave o obrteh, značilnih za posamezno območje LAS-ov (DRPSN – frizersko-brivski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni, LAS loško pogorje – čevljarstvo na Žirovskem ter LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo, LAS s CILjem – obrti vezane na rudarstvo ter čipkarstvo). Prav tako bomo pripravili skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma. Navedene aktivnosti bodo prispevale k trajnosti projekta k razvoju nadaljnjih projektov, revitalizaciji domačih in umetnostnih obrti.
Koristi LAS Vipavska dolina:
Na območju LAS Vipavska dolina bo izdelana raziskava o mlinarstvu in pekarstvu na Ajdovskem, vsebina raziskave bo osnova za pripravo vsebine revitalizacije stare pekarne, ki bo umeščena v obnovljeno Rustjevo hišo v starem jedru mesta Ajdovščina (ni predmet te operacije). Revitalizacija obnovljene Rustjeve hiše bo ena izmed najpomembnejših nosilnih vsebin za oživitev starega mestnega jedra Ajdovščine. V okviru raziskave bodo izvedene različne dejavnosti z namenom nabora zgodb, vezanih na tradicionalno kulinarično in etnološko izročilo, starih izgubljenih postopkov, receptov, običajev in kuharskih skrivnosti. Raziskava bo vsebovala tudi analizo ponudnikov izdelkov domačih in umetnostnih obrti z namenom povezovanja ponudnikov.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletna stran Programa razvoja podeželja