NOVICE LAS VIPAVSKA DOLINA

Razvojna agencija ROD Ajdovščina je vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Vipavska dolina. LAS Vipavska dolina, ki v tem programskem obdobju nadaljuje delovanje predhodne lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa. V preteklem obdobju, ko je LAS pokrival tri občine in sicer Ajdovščino, Vipavo in Komen, je bilo izvedenih 28 projektov. Nekatere med njimi, kot je Učni center Brje, Muzej analogne tehnike na Nanosu in številni drugi, zagotovo poznate tudi vi. Opisi vseh projektov so dostopni na povezavi tukaj.

Novosti v programskem obdobju 2014–2020 se v prvi meri navezujejo na novo začrtano območje delovanja. Če so bile v preteklem programskem obdobju v LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa vključene tri občine, se po novem delovanje skrči na območje dveh občin v Vipavski dolini. Z novim območjem delovanja se spremeni tudi poimenovanje lokalne akcijske skupine. LAS se po novem imenuje LAS Vipavska dolina. Ključna naloga LAS je povezovanje lokalnih deležnikov in spodbujanje lokalnega razvoja s pristopom »od spodaj navzgor« preko ukrepa CLLD (Community Led Local Development), ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da odloča o lokalnem razvoju. Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS Vipavska dolina, lahko sredstva črpajo iz dveh različnih EU skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za koriščenje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, območje ne izpolnjuje pogojev.

V preteklem letu je LAS Vipavska dolina objavil 1. Javni poziv za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), na katerega je prispelo 7 vlog. Dve vlogi, ki sta bili ocenjeni z zadostnim številom točk, sta bili poslani v končno potrditev na Agencijo Republike Slovenije za Kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in prav v zadnjem mesecu smo se, skupaj s prijavitelji, razveselili odločb o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacijo: Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji, nosilca Ljudske univerze Ajdovščina, ki bo začela z izvajanjem jeseni ter Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap, nosilca Občine Vipava, v partnerstvu z Majerijo, Matej Tomažič s.p., Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina, Krajevno skupnostjo Slap in Društvom upokojencev Ajdovščina, ki bo prav tako v kratkem že pričelo z izvajanjem operacije.

Glavna naloga LAS je spodbujanje lokalnega razvoja z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter povezovanje lokalnih deležnikov k izvajanju skupnih projektov. Za boljše izvajanje SLR so bile nujne spremembe samih dokumentov, ki jih je vodilni partner Razvojna agencija ROD predložil v pregled in potrditev članstvu LAS na 4. seji Skupščine, ki je potekala konec maja. Članstvo je tako potrdilo Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Vipavska dolina z dne 22.12.2015, Pravilnik o volitvah v organe LAS Vipavska dolina, Pravilnik Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) 2014 – 2020 ter druge predlagane spremembe SLR. Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina bo po prejemu odločbe s strani MKGP in ob soglasju ob soglasju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, lahko naprej uresničevala zastavljene cilje. Odločbo pričakujemo jeseni. Po prejemu odločbe bo LAS objavil nove javne pozive.

Prav tako pa LAS Vipavska dolina krepi tudi sodelovanje s sosednjimi lokalnimi akcijskimi skupinami s prijavami na podukrep 19.3, ki je namenjen izvajanju dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Na 3. Javni razpis, katerega rezultate pričakujemo v začetku avgusta, je LAS Vipavska dolina, skupaj z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami, prijavil 3 operacije sodelovanja.

Vabimo Vas, da spremljate našo prenovljeno spletno stran www.las-vipavskadolina.si in stran na socialnem omrežju Facebook LAS Vipavska dolina.