JAVNO POVABILO/NATEČAJ ZA IZBOR FOTOGRAFIJ

JAVNO POVABILO/NATEČAJ  ZA IZBOR FOTOGRAFIJ »KOLEDAR LAS VIPAVSKA DOLINA 2018«

 1. PREDMET JAVNEGA POVABILA je izbor dvanajstih barvnih (12) fotografij
  za namen uporabe na Koledarju LAS Vipavska dolina 2018.
 1. NAROČNIK: Lokalna akcijska skupina (LAS) Vipavska dolina, zanjo vodilni partner LAS: Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.
 1. POGOJI

Sodelujejo lahko osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ne glede na starost in spol. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z maksimalno tremi barvnimi digitalnimi fotografijami, ki jih mora v roku dostaviti skupaj z izpolnjeno prijavnico, ki je priloga dokumentacije javnega povabila.

Fotografije morajo predstavljati raznolike upodobitve Vipavske doline v različnih letnih časih z območja LAS Vipavska dolina, ki obsega celotno območje občin Ajdovščina in Vipava, kot npr.:

 • naselja v obeh občinah; vedute naselij, portale in pomembne zgradbe, skrite ulice
  in gase, barvno pisanost ulic, zgradb, značilne detajle Vipavske doline, (»ganki«, kamni na strehah),
 • kulturno in naravno dediščino,
 • posebej značilno kulturno krajino,
 • športne aktivnosti,
 • divje živali,
 • zelene detajle in poglede na Vipavsko dolino (le območje občin Ajdovščina in Vipava), …

Fotografije ne smejo biti še nikjer javno objavljene oziroma uporabljene v komercialne namene.

Fotografija lahko vsebuje posnetke oseb izključno, če posamezne osebe na fotografiji niso prepoznavne.

 1. VSEBINSKE IN TEHNIČNE ZAHTEVE

Fotografije (datoteke) naj bodo v formatu JPG ali JPEG, v ločljivosti najmanj 300 dpi.

Vsaka fotografija mora biti označena z zaporedno številko, imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije, na način: 01 _Novak _ Janez_naslov fotografije.jpg

Na fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa, logotipa ali časovnega žiga.

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah,
ko s posegi ne vpliva na vsebino fotografije. Dovoljene so manjše korekcije: barv, osvetlitve, kontrasta.

Strokovna komisija, ki bo opravila izbor, ima pravico, da po lastni presoji izloči fotografije,
za katere meni, da so bile računalniško obdelane na način, ki ga ti pogoji sodelovanja določajo kot nedopusten. Strokovna komisija ne bo obravnavala fotografij z moralno sporno
ali protizakonito vsebino ter tehnično neprimernih fotografij.

Naročnik se obvezuje, da bodo neizbrane fotografije avtorjem vrnjene po zaključku izbora na izvornih medijih in da ne bodo uporabljene za katerikoli namen.

 1. PLAČILO

Naročnik bo z avtorjem sklenil avtorsko pogodbo. Cena za odkup posamezne fotografije
znaša 60 € bruto.

 1. AVTORSTVO

Udeleženci z oddajo fotografij naročniku zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij
in kot taki izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb.

Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na naročnika pa prenese materialne avtorske pravice, na način kot sledi:

 • prenos materialnih pravic je neizključen,
 • prenos materialnih pravic velja za nedoločen čas,
 • naročnik bo dela uporabljal skladno z namenom, opredeljenim v prvi točki tega javnega povabila, poleg tega pa tudi za ostale namene promocije Vipavske doline,
 • naročnik nima pravice do predelave dela,
 • naročnik lahko ob upoštevanju namenov uporabe pridobljene pravice prenaša naprej tretjim osebam.

Naročnik se zavezuje, da bo v primerih javne objave ustrezno navajal avtorja fotografije.

 1. IZBOR

Fotografije s prijavnico bodo do odločitve strokovne komisije shranjene pri naročniku. Izbor fotografij bo opravila strokovna komisija po zaključku natečaja in o izboru obvestila avtorje. Odpiranje prijav ne bo javno. Rezultati natečaja bodo objavljeni tudi na spletni strani www.las-vipavskadolina.si.

 1. Rok za predložitev in način oddaje:

Fotografije morajo biti na digitalnem mediju, prijavnica pa v celoti izpolnjena in podpisana.
Vsak avtor lahko sodeluje s skupno največ tremi (3) fotografijami. Prijavnico in fotografije avtor pošlje s priporočeno pošiljko na naslov: RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina. Na kuverti naj bo v levem spodnjem kotu pripis »FOTO NATEČAJ LAS VIPAVSKA DOLINA«. Možna je tudi osebna dostava v sprejemno pisarno Razvojne agencije ROD Ajdovščina. Rok za predložitev je ponedeljek, 11. decembra 2017 do 12:00 ure.

Naročnik bo z deli ravnal skrbno, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med pošiljanjem.

 1. INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA:

Za informacije in pojasnila sta na voljo sodelavki Razvojne agencije ROD Ajdovščina od dneva objave javnega povabila do petka, 8. decembra 2017 do 12:00 ure. Kontaktne informacije:
Meta Rustja, tel. št.: 05 365 36 04 e-pošta: meta.rustja@ra-rod.si in

Suzana Ž. Ferjančič, tel.št.: 05 365 36 08, e-pošta: suzana.ferjancic@ra-rod.si.

Ajdovščina, 4. december 2017

Celotno besedilo Javnega povabila in Prijavnica.