Predmet javnega poziva Predmet   javnega   poziva   je   izbor   operacij sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP),   katerih   rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS  Vipavska dolina v  letu 2017 in  sofinanciranje  njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS-u dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju:   MKGP) v okviru EKSRP.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje Okvirna  višina  razpisanih sredstev za  sofinanciranje iz  sklada EKSRP znaša 87.031,50 evrov.

 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 85 % (20 % je iz naslova proračuna Republike Slovenije).

Vrsta javnega poziva Zaprt
Rok javnega poziva     Javni poziv je objavljen 24.02.2017  in

zaključen 25.4.2017

 

Obdobje upravičenosti stroškov Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz sklada EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije.
Javni poziv je zaključen

 

Vprašanja in odgovori

 

Pravne podlage:

 

02_Sprememba 1. Javnega poziva za izbor operacij_sklad EKSRP_LAS VIPAVSKA DOLINA