Zaključen 1. javni poziv za izbor operacij sofinanciranih iz sredstev EKSRP

Na 1. javni poziv, ki je bil odprt do 25. 4. 2017, je bilo prejetih 7 predlogov operacij. Vsi prijavitelji operacij so bili pozvani k dopolnitvam. 5 prijaviteljev je dopolnitve pripravilo pravočasno in pravilno, zato se je 5 vlog uvrstilo v ocenjevanje na podlagi specifičnih meril.

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje v okviru 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (1. javni poziv LAS), je znašala  87.031,50 EUR.

Upravni odbor LAS Vipavska dolina je na 5. redni seji (20.6.2017), na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS Vipavska dolina, potrdil dva predloga operacij, ki bodo prispevali k realizaciji zastavljenih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina.

Operacije, odobrene s strani  UO LAS, so v postopku oddajanja preko informacijskega sistema e-Kmetija Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Seznam izbranih operacij:

Št. vloge Akronim operacije Naziv prijavitelja Vrednost sofinanciranja iz EKSRP v EUR Prijava na Ukrep iz Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina
2017/I-EKSRP/1 »PRI-DELEK« Ljudska univerza Ajdovščina 5.599,38 EUR 1.2.1 Spodbujanje aktivnosti za izrabo
2017/I-EKSRP/4 »ZELENA PRILOŽNOST« Občina Vipava 26.249,78 EUR 1.1.1. Spodbujanje podjetniških aktivnosti

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo z izdano odločbo dokončno odločila o odobritvi vsake posamezne operacije za sofinanciranje s sredstvi EKSRP.