V torek, 3.11.2015, je v prostorih OOZ Ajdovščina potekala 1. delavnica za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja 2014-2020.

Delavnice se je udeležilo 25 oseb, ki so lahko prisluhnili predstavitvi novega pristopa CLLD, predstavitvi dobrih praks iz prejšnjega obdobja in navodilom za izpolnitev Obrazcev za predložitev predlogov operacij (projektov).

Finančna perspektiva 2007-2013 se zaključuje in začenja se novo programsko obdobje za izvajanje pristopa CLLD. Na podlagi uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki jo je sprejela Vlada RS, je namreč potrebno pristopiti tako k preoblikovanju lokalnih akcijskih skupin, kot tudi k pripravi nove strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020. Dosedanji LEADER program nadomešča Program CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.

Evropski parlament in Svet EU v Uredbi št. 1303/2013 z dne 17.12.2013 vpeljujeta nov pristop; t.i. mehanizem »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (angleško: Community Led Local Development – CLLD) in dajeta državam članicam možnost, da same zgradijo finančni in vsebinski okvir izvajanja CLLD, se pravi, da same določijo strukturne sklade, iz katerih bodo določen delež sredstev namenile izvajanju pristopa CLLD preko vzpostavljenih lokalnih akcijskih skupin (LAS). V pristopu CLLD gre kot pri pristopu LEADER (4. os PRP-ja 2007-2013; samostojni ukrep v PRP-ju 2014-2020) za pripravo in izvajanje strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. CLLD dejansko predstavlja nadgradnjo izvajanja pristopa LEADER, saj predvideva kombiniranje finančnih sredstev različnih strukturnih skladov za namene doseganja tematskih ciljev EU in preko medresorskega povezovanja različnih ministrstev tudi učinkovitejšo porabo evropskih sredstev.

EU uredba podaja možnost, da se v okviru CLLD kombinirajo sredstva štirih skladov; EKSRP, ESPR, ESRR in ESS.
V okviru trajnostnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v Republiki Sloveniji sodelujejo trije ESI skladi: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). To je priložnost, da se v okviru skupnih strategij prepoznajo lokalni potenciali, ki bodo omogočali dodano vrednost življenju na lokalnem območju z ohranjanjem obstoječih in ustvarjanjem novih poslovnih priložnosti. Hkrati je to priložnost za skupno nastopanje na trgu, povečanje prepoznavnosti sektorja na lokalnem območju, povezovanje z drugimi lokalnimi akterji, medregijsko in meddržavno sodelovanje ter pridobivanje novega znanja, izmenjavo izkušenj in prenos dobrih praks.
V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281.19 evrov.

Razdelitev sredstev po skladih:
•Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 52.365.613,75 evrov,
•Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 36.750.000,44 evrov,
•Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR): 6.666,667,00 evrov.

Območje LAS je definirano kot zaokrožena socialno geografska celota, ki temelji na skupnih gospodarskih, kulturnih, naravnih in zgodovinskih značilnostih.
Prav zaradi prej omenjenih dejstev, se je Občina Komen v letu 2015 odločila, da se v novi finančni perspektivi priključi k Lokalni akcijski skupini Krasa in Brkinov, Občini Ajdovščina in Vipava pa ustanovita novo Lokalno akcijsko skupino na svojem območju, ki se preimenuje v LAS VIPAVSKA DOLINA. Območje teh dveh občin predstavlja zaokroženo celoto in je geografsko ter funkcionalno povezano in v celoti izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev.

Izvajanje pristopa CLLD je izključno v pristojnosti Lokalnih akcijskih skupin.
V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015) in Sklepa o Izdelavi Strategije lokalnega razvoja in vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine Vipavske doline z dne 06.03.2015 občine Ajdovščina in občine Vipava je Razvojna agencija ROD Ajdovščina zadolžena za pričetek postopkov:

Priprave strategije lokalnega razvoja za območje LAS

Vzpostavitev Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina

Vabljeni, da spremljate našo spletno stran in se nam pridružite na naslednjih delavnicah. Točni datumi bodo objavljeni kmalu.

Obenem Vas na tej točki še enkrat povabimo k včlanitvi v LAS, v kolikor se še niste včlanili, ki bo sicer možna do konca programskega obdobja, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014 – 2020, vendar pa je zaradi priprave aktov LAS in samega formiranja LAS zaželeno, da se čim več članov pridruži LAS že v tej ustanovni fazi.

Več informacij lahko dobite na telefon 05 365 36 04 ali e-mail meta.rustja@ra-rod.si.

Z željo po izdelavi Strategije lokalnega razvoja, ki bo odražala tako dejanske potrebe okolja, kakor tudi možnosti in sposobnosti, da jih realiziramo, vas vabimo, da se nam pridružite.
Veselimo se skupnih aktivnosti z vami – le skupaj lahko naredimo bolje!