5. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA

za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje
LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih
s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

LAS Vipavska dolina v sredo, 15. 4. 2020 objavlja 5. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  

Namen javnega poziva je izbor partnerskih operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju naslednjih naselij LAS Vipavska dolina: Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos.

PRVA SPREMEMBA 5 JAVNI POZIV – 9. 6. 2020

Predmet javnega poziva Dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju naslednjih naselij LAS Vipavska dolina: Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos.
Razpisana sredstva Višina razpisanih sredstev znaša 30.000 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v operacijah / stopnja pomoči 80 %
Najnižja in najvišja vrednost upravičenih stroškov Najnižja vrednost upravičenih stroškov 7.000,00 EUR

Najvišja vrednost upravičenih stroškov 10.000,00 EUR

Maksimalni datum zaključka operacij 31.12.2022
Maksimalno število operacij, v katerih lahko sodelujejo potencialni upravičenci bodisi kot prijavitelji oz. partnerji 2
Informacije o pozivu Vodilni partner LAS Vipavska dolina: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

E mail: info@las-vipavskadolina.si

suzana.ferjancic@rra-rod.si

Kontaktne osebe: Suzana Žvokelj Ferjančič (tel: 05 365 36 08), Melita Mavrič, Meta Bratina

Rok za oddajo vlog in način prijave Rok za oddajo vlog je 17. 07. 2020.

Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji poslati po pošti s priporočeno pošiljko, v zaprtih ovojnicah, opremljenih z izpolnjeno predlogo etikete za naslavljanje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, na naslov:

LAS Vipavska dolina, vodilni partner LAS, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

Za zadnji sprejemljiv datum poštnega žiga velja 17. 07. 2020.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.