3. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR MANJŠIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)

LAS Vipavska dolina v petek, 10. 1. 2020 objavlja 3. JAVNI POZIV za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / LEADER.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Ajdovščina in Vipava v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.
Dne 13. 03. 2020 je bila objavljena 1. sprememba, dne 03. 04. 2020 je bil objavljen dodaten popravek glede načina vlaganja vlog, dne 07. 05. 2020 pa je bila objavljena 2. sprememba glede roka za oddajo vlog,  dne 22. 05. 2020 je bil na podlagi sklepa Vlade RS o prenehanju ukrepov vezanih na zakon ZZUSUDJZ določen rok za oddajo vlog in sicer 9. junij 2020.

22.05.2020 Dopolnitev spremembe 3. javni poziv z dne 7.5.2020

SPREMEMBA 3. JAVNI POZIV – 7.5.2020

SPREMEMBA 3. JAVNI POZIV – 3.4.2020

SPREMEMBA_3.  JAVNI POZIV – 13.3.2020

Predmet javnega poziva Dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju LAS Vipavska dolina.
Razpisana sredstva Višina razpisanih sredstev znaša 50.000,00 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v operacijah / stopnja pomoči 85 %
Najnižja vrednost upravičenih stroškov 3.000,00 EUR
Najvišja vrednost upravičenih stroškov 5.000,00 EUR
Maksimalni datum zaključka operacij 31.12.2022
Maksimalno število operacij, v katerih lahko sodelujejo  potencialni upravičenci bodisi kot prijavitelji oz. partnerji 2
Informacije o pozivu Vodilni partner LAS Vipavska dolina:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

E-mail:

Kontaktne osebe: Suzana Žvokelj Ferjančič (05 365 36 08), Melita Mavrič (05 365 36 09), Meta Bratina (05 365 36 04).

Rok za oddajo vlog in način prijave Pisne vloge za vsako operacijo posebej morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah, opremljenih z izpolnjeno predlogo etikete za naslavljanje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (obvezna priloga št. 16).
Prijavitelji ovojnico s prijavo pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko. Naslov je že vpisan na obvezni etiketi za naslavljanje.Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
ROK ZA ODDAJO: poziv je odprt do skrajnega roka osmih (8) dni od dneva prenehanja ukrepov vezanih na Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

ROK za oddajo je 9. junij 2020. Šteje se, da je vloga oddana v roku, če je oddana po pošti s priporočeno pošiljko, za zadnji sprejemljiv datum poštnega žiga velja 09. 06. 2020.