Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije – operacija 4. javnega poziva ESRR

Naziv odobrene operacije: Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije
Upravičenec/izvajalec operacije: Občina Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina, Pilonova galerija, OOZ Ajdovščina, Mlinotest d.d.
Začetek in zaključek operacije: 1.3.2021 – 31.7.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 741.166,75 €
Sofinanciranje ESRR: 310.000,00 €
Javni poziv LAS 4. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije bo izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Občina Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) prejemnik sredstev za operacijo: »Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije«.

OPIS

Razlog za pripravo partnerske operacije je potreba po ohranjanju in prezentaciji etnološke dediščine pekarstva in mlinarstva območja LAS Vipavske dolina, poleg tega tudi želja po bogatitvi mestnega jedra Ajdovščine ter nenazadnje revitalizaciji območja starega mestnega jedra in oživljanju propadajoče stavbe. Gre za prenovo pritličja Rustjeve hiše, v katerem bo oblikovan prostor doživetij. Operacija obsega še aktivnost izdelave programskega koncepta prostora doživetij ter aktivnosti aktivacije in opolnomočenje ranljivih skupin in splošne javnosti. Operacija zagotavlja vzpostavitev novega delovnega mesta.

V operacijo »Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije« je vključenih 5 partnerjev: Občina Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina, Območno obrtna podjetniška zbornica Ajdovščina, Pilonova galerija, Mlinotest d.d. z namenom prenove celotne Rustjeve hiše, ki predstavlja pomemben del revitalizacije starega mestnega jedra Ajdovščine. Operacija bo potekala v eni fazi od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2022, izvajala se bo v Ajdovščini.

CILJ

Operacija vpliva na boljšo gospodarsko vključenost skupnosti na območju LAS, neposredno vpliva na doseganje posebnih ciljev SLR: Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev, Razvoj znanja in sinergij območja, Omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine, S povezovanjem ustvariti pogoje za opolnomočenje ciljnih ranljivih skupin, Ohranjanje in izboljšanje okolja.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/