Kulinarične specialitete iz mesa drobnice – operacija 5. javnega poziva ESRR

Naziv odobrene operacije: Kulinarične specialitete iz mesa drobnice
Upravičenec/izvajalec operacije: Ljudska univerza Ajdovščina, Društvo rejcev drobnice Goriške in Vipavske
Začetek in zaključek operacije: 1.3.2021 – 31.1.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 10.117,50 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 7.962,00 €
Javni poziv LAS 5. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Kulinarične specialitete iz mesa drobnice bo izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Ljudska univerza Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) prejemnik sredstev za operacijo: »Kulinarične specialitete iz mesa drobnice«.

OPIS

V operacijo sta vključena Ljudska univerza Ajdovščina in Društvo rejcev drobnice Goriške in Vipavske. Namen partnerske operacije je dvig usposobljenosti rejcev drobnice in popestritev kulinarične ponudbe z mesom in ostalimi produkti drobnice v urbanih mestnih jedrih Vipavske doline in širše ter obenem spodbuditi lokalne gostince in gospodinjstva k večji rabi teh produktov in kupovanju od lokalnih kmetov. Operacija bo potekala v eni fazi, aktivnosti se bodo izvajale v Ajdovščini, v obdobju od 1.3.2021 do 31.1.2022.

CILJ

Operacija vpliva na boljšo gospodarsko vključenost skupnosti na območju LAS, neposredno vpliva na doseganje treh posebnih ciljev SLR: Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev, Razvoj znanja in sinergij območja, Omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine (v sklopu »ostala dokumentacija« v rubriki »splošno« je priložen izsek iz vloge, kjer so kratki opisi posameznih posebnih ciljev in kazalnikov).

Operacija vključuje strokovni  predavanji in kulinarično delavnico za gostince  ter rejce drobnice, ogled kmetije in promocijske aktivnosti vezane na uporabo mesa in ostalih produktov drobnice. Poudarek je tudi v usmeritvi k ranljivi ciljni skupini SLR k mladim brezposelnim.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/