Pot miru – dediščina prve svetovne vojne – operacija sodelovanja ESRR

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014–2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv odobrene operacije: Pot miru – dediščina prve svetovne vojne
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina – Regijska razvojna agencija ROD
Sodelovanje z LASi: LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca
Začetek in zaključek operacije: 20.1.2019 – 30.4.2021, podaljšano do 30.9.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 7.388,50 €

V operacijo je vključeno pet slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki pokrivajo območje Soške fronte in njeno zaledje. V času prve svetovne vojne so območja, ki jih danes zajemajo LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca in LAS Vipavska dolina imela pomembno vlogo zaledja Soške fronte. Vzpostavljen produkt Pot miru Od Alp do Jadrana, ki temelji na dediščini prve svetovne vojne, je na celotnem območju pomemben turistični produkt.

CILJ

CILJ OPERACIJE sodelovanja petih slovenskih LAS je nadgraditi obstoječi produkt in ga razširiti v t.i. zaledje takratne Soške fronte. Na območjih vključenih LAS je še vedno prešibka podjetniška iniciativa v sektorju dediščine in njenem trženju kot tudi stalnem izobraževanju in programski nadgradnji; podporno okolje na področju razvoja dediščinskega turizma je slabše razvito. Širitev in nadgradnja uspešnega produkta Pot miru v t.i. zaledje Soške fronte je razvojni izziv. Z vzpostavitvijo novega partnerstva v skupnem produktu in razvojem novih izobraževalnih vsebin, pridobljenih dodatnih znanjih, krepitvijo sodelovanja med institucijami na območju, bo operacija vplivala na razvoj dediščinskih turističnih produktov na območju LAS Vipavska dolina.

NAMEN

NAMEN OPERACIJE je dvig zavedanja in promocije kulturne dediščine ter s pomočjo skupnega pristopa in sodelovanja dvigniti konkurenčnost poslovnega okolja, še posebej turističnega sektorja. Operacija bo preko Posočja povezala nova območja – Cerkljansko, Idrijsko, Logaško, Vipavsko dolino, del Goriške in Gorenjske v skupni produkt Pot miru. Preko sodelovanja pri pripravi tega predloga operacije so se vzpostavili mehanizmi za nadaljnje vključevanje območij posameznih LAS v Pot miru

CILJI

Cilji operacije so:

  • povečati prepoznavnost in promocijo dediščine prve svetovne vojne na območjih posameznih LASov
  • krepiti znanje in veščine turističnih vodnikov in ponudnikov, stroke in ostalih deležnikov na področju dediščine 1. svetovne vojne,
  • razširiti produkt Pot miru v t.i. zaledje Soške fronte in povezava novih območij v skupni produkt (preko Posočja na območje občin Idrija, Cerkno, Logatec ter Vipavske doline, dela Goriške in Gorenjske).

AKTIVNOSTI:

Aktivnost Izobraževanje za vodnike in ponudnike:

Strokovno izobraževanje: Soška fronta in njeno zaledje

V okviru te aktivnosti bo na območju LAS Vipavska dolina izvedeno izobraževanje, in sicer na temo Soške fronte.

Strokovna izobraževalna ekskurzija

Ekskurzija, se bo izvedla po zaključenem izobraževanju in vzpostavitvi oz. ureditvi informacijskih točk v urbanih naseljih. Izvedeni bosta dve strokovni izobraževalni ekskurziji in sicer na relaciji:

  1. Tolmin – Kobarid – Bovec – Kranjska Gora – Bled – Bohinj – Tolmin;
  2. Tolmin – Kanal – Dobrovo – Miren – Renče – Ajdovščina – Col – Logatec – Idrija- Šebrelje – Tolmin.

Predstavitev Poti miru in soške fronte

V okviru te aktivnosti se bodo izvedle štiri delavnice v štirih urbanih naseljih, in sicer za predstavnike ranljivih skupin (s poudarkom na mladih – osnovnošolcih) in s ciljem približati in seznaniti z zgodovinskim pomenom soške fronte in njenega zaledja.

Izdelava publikacije

Izdelana bo publikacija na temo zaledja soške fronte na območju Vipavske doline.

Promocija Pot miru

Promocijski-izobraževalni material

V okviru te aktivnosti se bo izdelal promocijski material, ki bo javno dostopen, razdeljen po šolah in sodelujočim udeležencem.

Koordinacija in vodenje

V okviru bo izvedeno koordiniranje in vodenje aktivnosti projekta s strani LAS Vipavska dolina. Koordinacijo in vodenje bodo izvajali strokovni sodelavci zaposleni na Regijski razvojni agenciji ROD.

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/