Stara semena – tradicija in preživetje – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Stara semena – tradicija in preživetje
Upravičenec/izvajalec operacije: Ljudska univerza Ajdovščina
Začetek in zaključek operacije: 16.10.2020 – 31.8.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 4.960,00
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 4.216,00
Javni poziv LAS 3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Stara semena – tradicija in preživetje bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Ljudska univerza Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Stara semena – tradicija in preživetje«.

NAMEN

Ljudska univerza Ajdovščina namerava v operaciji »Stara semena – tradicija in preživetje« povezati tri ranljive ciljne skupine: starejše brezposelne (nad 55 let), upokojence ter mlajše brezposelne (15 – 29 let) z namenom prenosa znanja gojenja semen avtohtonih povrtnin. Poznavanje osnov pridelovanja lastnega semena je bilo pred leti nekaj povsem običajnega. To znanje se je prenašalo iz roda v rod. V obdobju porasta potrošništva, množičnega uvoza semen iz tujine v kombinaciji z drugimi razlogi (tempo življenja in pomanjkanje časa…) se je to znanje po večini izgubilo, pozabilo. Ljudska univerza Ajdovščina želi z operacijo obuditi to znanje ter v ljudeh spodbuditi zavedanje o pomenu hrambe semen avtohtonih sort.

Tema projekta je hkrati namenjena spodbujanju lokalne samooskrbe z avtohtonimi povrtninami. Semena avtohtone zelenjave je namreč zelo težko dobiti, saj se je znanje o pridelavi lastnih semen pozabilo. Z vzgojo lastnih semen avtohtone vrste se bo krepilo zavedanje pomena vzgoje avtohtone povrtnine.  Posledično se bo  povečala raba le-te v kulinariki, kar je velikega pomena tudi za turizem. Operacija bo imela pozitivni vpliv na lokalno samooskrbo, ki bo spodbujala krepitev sonaravne in rastlinske pridelave, lokalne predelave, razvoj lokalnih trgov. Projekt bo trajen, tudi po končanem izobraževalnem delu programa se bodo udeleženci družili, si izmenjevali izkušnje, semena, sadike, …

CILJ

Operacija bo prispevala k doseganju treh ciljev SLR LAS Vipavska dolina: 1. Spodbuda podjetniškega okolja in aktiviranje podjetniške miselnosti; 2. Zmanjšanje neenakosti in večanje vključenosti ranljivih skupin ter 3. Zagotovitev trajnostnega razvoja območja.

REZULTATI / KAZALNIKI

– Izvedba dveh 6-urnih predavanj na temo spoznavanja avtohtonih povrtnin,

– Izvedba dveh 6-urnih predavanj na temo temeljnih veščin pridelovanja semen,

– Vzpostavitev “baze” semen in sadik avtohtonih povrtnin (vsaj pri sortah, ki v istem vegetacijskem letu tvorijo tudi semena – Solkanski radič, solata Leda, fižol Jeruzalemski, paradižnik Koradinka …),

– Organiziranje izmenjalnice semen in sadik avtohtonih povrtnin v okviru Zelemenjave (vseslovenski projekt izmenjave doma vzgojenih sadik in semen),

– Oblikovanje Facebook profila namenjenega menjavi semen, sadik avtohtonih povrtnin ter znanja.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/