Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin – Ana Bella – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin – Ana Bella
Upravičenec/izvajalec operacije: Aleš Čehovin, Kmetija Čehovin
Začetek in zaključek operacije: 16.10.2020 – 30.6.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 6.063,40
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 4.224,50
Javni poziv LAS 3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin- Ana Bella bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Aleš Čehovin je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin- Ana Bella«.

NAMEN

Aleš Čehovin (Kmetija Čehovin) je kandidiral za sredstva 3. javnega poziva LAS Vipavska dolina (manjše operacije z višino upravičenih stroškov do 5.000 EUR) z operacijo »Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin- Ana Bella« zaradi potrebe po večanju prepoznavnosti Kmetije Čehovin in njenih produktov v okviru hitro rastoče turistične destinacije Vipavska dolina. Operacija sovpada s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina 2014 – 2020.

Vinogradniško/vinarska-sadjarska Kmetija Čehovin leži v vasi Brje na obronkih Vipavske doline v zavetju Trnovske in Nanoške planote v bližini meje z Italijo.

Ključni dejavnosti kmetije sta:

  • vzgoja vinske trte, predvsem avtohtonih sort grozdja, sadja (češnje, kaki),
  • pridelava vina predvsem iz avtohtonih sort in razvoj nove blagovne znamke Ana Bella.

CILJ

  • razviti in oblikovati blagovno znamko Ana Bella, s katero bo kmetija postala inovativno, privlačno področje za ohranjanje vinogradništva in vinarske dediščine, sadjarstva ter razvoj vinskega turizma,
  • dvigniti prepoznavnost Kmetije Čehovin in njenih produktov,
  • prispevati k prepoznavnosti LAS Vipavska dolina in k prepoznavnosti Vipavske doline kot turistične destinacije.

REZULTATI / KAZALNIKI

  • Operacija obsega vzpostavitev dveh povezanih novih spletnih strani, ki bosta prispevali tudi k poživitvi turizma in izboljšanju privlačnosti območja LAS Vipavska dolina tako za krajane kot tudi obiskovalce;
  • Aktivnost/vključevanje ranljivih skupin (upokojencev) v prostovoljno delo na kmetiji (npr.: zelena dela v vinogradu, obiranje sadja, trgatev, delo v kleti…).

Z vzpostavitvijo dveh spletnih strani bo postala Kmetija Čehovin prepoznavna tudi na širšem tržišču. S tem bo omogočen njen gospodarski razvoj in odprte možnosti za njen nadaljnji obstoj. Ker ima Kmetija Čehovin s svojim potomstvom številne možnosti za nadaljnji obstoj, ji vzpostavitev dveh spletnih strani omogoča njeno prepoznavnost in tržnost. Spletni strani bosta ponujali tudi trženje novih produktov (blagovne znamke vina Ana Bella) in drugih doživetji na kmetiji in okolici. Za samo izvedbo operacije, upravljanje rezultatov in nadaljnji razvoj kmetije bo skrbela Dagmar Čehovin, žena Aleša Čehovin, ki je lastnik kmetije ter njuni potomci. Operacija ima trajnostno noto, saj se bodo po njenem zaključku aktivnosti nadaljevale – ustvarjali se bodo novi produkti (vina) in nove tržne možnosti za razvoj turizma (glamping turizem).

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/