OPERACIJA LAS
SPODBUJANJE USTVARJALNEGA IN INOVATIVNEGA RAZMIŠLJANJA MED MLADIMI

Naziv odobrene operacije: Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi
Akronim: MLIN
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina
Začetek in zaključek operacije: 1.9.2020 – 30.11.2021, podaljšano do 31.5.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 60.219,35 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 45.119,87 EUR

Operacija LAS bo izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« / LEADER je LAS Vipavska dolina prejemnik sredstev za operacijo: »Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi«. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

V sodelovanju z osnovnimi šolami na celotnem območju LAS Vipavska dolina že več let uspešno spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost med osnovnošolskimi otroki.

Na pobudo Regijske razvojne agencije ROD se je že v letu 2002 začel na OŠ Dobravlje uspešno izvajati podjetniški krožek. Mladi podjetniki so se udeleževali medregionalnih podjetniških forumov ter dosegali najvišje rezultate in se uvrščali na državni vseslovenski podjetniški forum, ki so vrsto let potekali v Gornji Radgoni, pod okriljem Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo. Zainteresiranost otrok za vključevanje v krožek je bila velika. Podjetniške krožke smo izvajali do leta 2005. V šolskem letu 2016/17 smo podjetniški krožek ponovno začeli izvajati in sicer na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in OŠ Šturje, leto kasneje pa še na OŠ Dobravlje. V šolskem letu 2018/19 pa smo podjetniški krožek izvajali še na OŠ Col in OŠ Draga Bajca Vipava. Učenci svoje podjetniške ideje razvijajo v in jih vsako leto prijavijo na vseslovensko tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo mladih POPRI. Že vrsto let se otroci pod našim mentorstvom uvršajo v finale tekmovanja POPRI, kjer tekmuje vsako leto okrog 400 otrok. Zadnja leta pa se njihove podjetniške ideje uvrščajo v sam slovenski vrh. V letu 2019 je bila podjetniška ideja učencev OŠ Dobravlje na tekmovanju POPRI prva, učencev OŠ Draga Bajca Vipava pa druga. V letu 2020 pa sta bili nagrajeni ideji učencev OŠ Draga Bajca Vipava – 2. mesto in OŠ Dobravlje – 3. mesto.

Otroci se radi udeležujejo podjetniškega krožka saj razvijajo svoje podjetniške ideje, svoje poslovne modele, se pripravljajo in udeležujejo različnih podjetniških tekmovanj, navezujejo stike z zunanjim poslovnim svetom. Podjetniški krožek je zanimiv zaradi svoje drugačnosti in prav zato ima pri učencih dober sprejem. Pri krožku se izkaže njihova kreativnost, spoznavajo različne tehnike iskanja poslovnih priložnosti, skupinskega dela, tehnike razmišljanja, …

Različne študije kažejo, da se v slovenskih šolah premalo dela na področju spodbujanja otrokove ustvarjalnosti in inovativnosti. Najbolj presenetljiv je podatek, da so predšolski otroci bolj ustvarjalno naravnani, kot pa učenci konec osnovne šole. Po različnih navajanjih, naj bi bile šole preveč usmerjene v sposobnost spomina in logičnega sklepanja ter v poslušnost in podredljivost ter zelo malo v spodbujanje divergentnega mišljenja in s tem tudi izražanje idej, postavljanje vprašanj, ki so pomembne za ustvarjalnost. Učenci se premalokrat srečajo z odprtimi problemi, ki bi jim omogočili divergentno razmišljanje in s tem iskanje odgovorov na vprašanja, ki so višjega kognitivnega nivoja.

Postmoderna družba potrebuje posameznike, ki so avtonomni in samoupravni. Posameznike, ki imajo trdno moralo in identiteto. Samostojne posameznike, ki so sposobni za timsko delo ter si upajo misliti »zunaj okvirjev«, so prilagodljivi, odgovorni in podjetni.

S strani Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, je glede na tematiko pomembnosti in potrebnosti razvoja znanj in sinergij na celotnem območju LAS Vipavska dolina, prišla pobuda na upravni odbor LAS, da idejo nadgradili in pripravili kot operacijo LAS.

V novembru 2019 je idejo podprl upravni odbor LAS Vipavska dolina in dal vodilnemu parterju RRA ROD Ajdovščina zeleno luč, da idejo nadgradi v projektni predlog.

Namen operacije je, da otrokom in mladostnikom na celotnem območju LAS Vipavska dolina pomagamo pri razvoju ustvarjalnosti in inovativnosti ter veščin podjetnosti in drugih znanj, skratka pridobivanju novih kompetenc. S pomočjo programa razmišljanja CoRT bomo učence učili vseh spretnosti učinkovite uporabe lastne pameti, razmišljanja kot osnovne spretnosti. Razmišljanje je »samo« veščina, ki se je lahko naučimo in jo urimo. S tem postanemo vse bolj osredotočeni, celoviti, konstruktivni in kreativni. Najmlajši otroci v vrtcih bodo imeli priložnost, da ustvarijo svoj sanjski stroj v okviru pobude MyMachine. Na Mladi in Castra bodo otroci spoznavali poklice, se srečali s podjetniki in se sami preizkušali v veščinah predstavljenih poklicev. Mladostniki pa bodo na Start up vikendu in Festivalu podjetnosti iz nič ustvarjali edinstvene rešitve na podlagi dodeljenih izzivov.

CILJI
K doseganju cilja razvoj znanja in sinergij območja bomo zasledovali cilj dviga podjetniških kompetenc med otroki in mladostniki na celotnem območju LAS Vipavska dolina. K sodelovanju v operaciji bodo povabljene vse osnovne šole na območju LAS Vipavska dolina ter CIRIUS Vipava. Tako bomo k usposabljanju za mentorje Krožkov za razmišljanje povabili vseh šest osnovnih šol na celotnem območju LAS Vipavska dolina ter CIRIUS Vipava. Tudi Krožke za razmišljanje za učence osnovnih šol bomo izvajali na celotnem območju. S tem bomo zasledovali cilj spodbujanja inovativnega razmišljanja med mladostniki. Cilj dviga podjetniških kompetenc, ki spodbujajo razvoj samoiniciativnih in podjetnih mladostnikov bomo razvijali na Festivalu podjetnosti in Start up vikendu. S tem bomo pri mladih na celotnem območju LAS Vipavska dolina spodbujali kritično razmišljanje, razvoj komunikacijskih veščin, sposobnost reševanja problemov, socialno usmerjenost k strankam, sodelovanje in kreativnost. Z izvedbo aktivnosti Mladi in Castra bomo zasledovali cilj lažje poklicne orientacije med osnovnošolci na celotnem območju LAS Vipavska dolina. Prav tako bomo k sodelovanju povabili tudi gojence CIRIUS Vipava. Mladi bodo v okviru Mladi in Castra spoznali in opravljali izbrane poklice, srečali se bodo s podjetniki in s tem bo njihova odločitev pri izbiri nadaljnje poklicne poti lažja.
S ciljem zagotavljanja čim širše udeležbe ciljnih skupin na aktivnostih operacije bodo le-te za udeležence brezplačne.
Operacija prinaša korist za dobrobit celotnega območja LAS Vipavska dolina, saj z izobraževanji krepimo razvoj podjetniških kompetenc po celotni horizontali v šolstvu.

DS2 Vodenje in koordinacija operacije
DS3 Promocija operacije (komuniciranje in informiranje)
DS5 Festival podjetnosti Vipavska dolina (Izvedba motivacijskega dogodka na temo pomena razvijanja kompetenc podjetnosti)
DS6 Usposabljanje in opolnomočenje vključenih mentorjev
DS7 Izvajanje usposabljanj v okviru Krožka za razmišljanje
DS8 Izvedba Start up vikenda
DS9 – navedite naziv: Izvedba ‘Mladi in Castra’
DS 10 – Izvedba usposabljanj v okviru pobude MyMachine

PRIČAKOVANI REZULTATI
V okviru operacije bo v prvi fazi izveden dogodek Festival podjetnosti na temo pomena razvijanja kompetenc podjetnosti z namenom motivacije staršev za vključevanje otrok in mladostnikov v programe, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2020/21 na območju LAS Vipavska dolina.
V prvi fazi bomo tudi organizirali usposabljanja za mentorje in z namenom pridobivanja dodatnih znanj s področja podjetnosti in kreativnega razmišljanja opravili nakup svežnja knjig.

V okviru prve faze bomo poskrbeli za promocijo LAS Vipavska dolina, saj bomo sodelovali v radijski oddaji na Radiu Robin, objavili članek v Primorskih novicah in brezplačnem časniku Goriška in družabnih omrežjih, lokalnem časopisu Latnik ter na spletni strani RRA ROD Ajdovščina.
V drugi fazi operacije – v šolskem letu 2020/21 se bodo izvajala naslednja usposabljanja/ programi:
• V šolskem letu 2020/21 načrtujemo izvedbo 26 srečanj – usposabljanj CoRT, ki bodo namenjene indentificiranim osnovnošolskim mentorjem, ki bodo pridobili ustrezno znanje za izvajanje Krožka za razmišljanje.
• Izvedba usposabljanj v okviru pobude MyMachine v vrtcu in 1 triadi osnovnih šol, v okviru katerih bodo otroci oblikovali svoj sanjski stroj. Otroke bomo spodbujali k ustvarjalnosti, pomagali jim bomo pri identifikaciji problemov in iskanju rešitev.
• Izvedba delavnic za razmišljanje za mlade po metodi CoRT na osnovnih šolah na celotnem območju LAS Vipavska dolina.

V tretji, zadnji fazi operacije načrtujemo izvedbo Start up vikenda, kjer bodo sodelovali mladostniki ter izvedbo Mladi in Castra, katere namen je spoznavanje poklicev. Izvedli bomo tudi zaključek pobude MyMachine.

KORISTI
Operacija prinaša korist za dobrobit prebivalcev in okolja območja LAS, saj bomo gradili na večanju kompetenc otrok in mladostnikov, ki so naša prihodnost. V ta namen bomo k sodelovanju povabili vse osnovne šole, obe srednji šoli, vrtec ter mladinske organizacije, ki delujejo na območju LAS Vipavska dolina, pa tudi CIRIUS VipavaV operaciji bomo mlade na celotnem območju LAS Vipavska dolina spodbujali h kreativnemu razmišljanju in gradili na njihovih podjetniških kompetencah, ki spodbujajo razvoj samoiniciativnih in podjetnih mladih s pravo mero etike in morale. Mladi s podjetniškimi kompetencami so namreč zagotovilo za trajnostni gospodarski razvoj območja LAS, saj bodo z novimi znanji in njihovo vključitvijo prispevali v lokalnem okolju in širšem okolju k dvigu podjetniške iniciative.
Podjetniški programi so odlična priložnost za povezavo izobraževalnih sistemov z lokalnim gospodarstvom, saj temeljijo na projektnem delu in prostovoljnem sodelovanju pravih podjetnikov, ki se bodo vključevali v okviru dogodka Mladi in Castra in prostovoljno učencem prikazovali svoj poklic.
Z vključevanjem podjetij v operacijo bomo lokalno prebivalstvo osveščali o velikem pomenu prostovoljnega sodelovanje podjetij na tem področju.
Pri izvajanju operacije bomo ves čas sodelovali in se povezovali tako s podpornimi inštitucijami iz lokalnega okolja, nevladnimi organizacijami (KAŠ Klub ajdovskih študentov, MSA Mladinski inštitut Ajdovščina, IMP Inštitut za mladinsko politiko), kot tudi podjetniki, ki bodo na voljo ponujali svoje znanje in veščine. V operacijo bomo vključevali tudi splošno javnost preko obvestil v medijih. Z vključevanjem različnih ciljnih skupin (otroci in mladi ter njihovi starši in šole, institucije, podporno okolje in podjetja) ter preko odmevne promocije operacije v medijih se bo dvigovala tudi prepoznavnost operacije in s tem delovanje LAS Vipavska dolina.
Nove ideje bodo otroci in mladostniki razvijali v okviru operacije »MLIN« tako v krožkih za razmišljanje kot tudi na Start-up vikendu ter najmlajši otroci v okviru pobude MyMachine. Skozi operacijo jih bomo spodbujali, da nekatere ideje naprej razvijajo v produkte ali storitve za trg. S tem bodo pridobivali neprecenljivo znanje, ki jim bo koristilo na njihovi poslovni poti.
V okviru operacije bomo z izvedbo izobraževalne vsebine s področja podjetnosti in kreativnosti za učitelje in profesorje ter pomočjo pri vzpostavljanju povezav med izobraževalnimi ustanovami in podjetji delali na izboljšanju odnosa do podjetništva.
Z izvajanjem operacije na podružničnih šolah na vasi prispevamo k razširitvi ponujenih vsebin, ki so na voljo otrokom na odročnejših območjih in s tem izboljšujemo kvaliteto bivanja na teh območjih. S tem dajemo enake možnosti otrokom na celotnem območju LAS Vipavska dolina.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletna stran Programa razvoja podeželja

Operacija LAS SPODBUJANJE USTVARJALNEGA IN INOVATIVNEGA RAZMIŠLJANJA MED MLADIMI (MLIN) v MEDIJIH