VABILO NA 7. SEJO SKUPŠČINE LAS VIPAVSKA DOLINA, 23.6.2020

V  A  B  I  L  O

Spoštovani člani LAS Vipavska dolina

vabimo vas na 7. sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina,

ki bo v torek, 23. junija 2020 ob 16.00 uri,

v Dvorani prve slovenske vlade Ajdovščina,

Trg 1.  slovenske vlade 1 , 5270 Ajdovščina (kinodvorana).

Med 15:45 in 16.00 uro bo potekala registracija udeležencev, zato vas prosimo za točnost.

 

Predlagan dnevni red redne seje Skupščine:

  1. Ugotovitev sklepčnosti 7. seje Skupščine LAS
  2. Določitev zapisnikarja
  3. Potrditev dnevnega reda 7. seje Skupščine LAS
  4. Volitve organov LAS (upravni in nadzorni odbor, predsednika in podpredsednika)
  5. Pregled in potrditev Poročila o delu LAS Vipavska dolina v letu 2019
  6. Pregled in potrditev Plana dela LAS Vipavska dolina za leto 2020
  7. Poročilo Nadzornega odbora LAS za leto 2019
  8. Razno

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih članov ob tem, da so prisotni oz. zastopani člani iz vseh treh sektorjev.

Seji bo sledilo družabno srečanje, ki naj bo priložnost za mreženje med člani in izmenjavo idej, mnenj in razmišljanj v smeri še boljšega delovanja našega LASa in oblikovanja dobrih projektov.

 

V primeru, da se seje ne morete udeležiti,  to sporočite vodilnemu partnerju LAS po telefonu 05 365 36 04 ali na elektronski naslov: info@las-vipavskadolina.si najkasneje do ponedeljka, 22. junija 2020.

Vabimo vas, da v primeru, če se seje ne morete udeležiti, na posebnem obrazcu pooblastite drugo osebo, ki bo s tem pridobila tudi vaš glas pri glasovanju na skupščini. 

V kolikor bi želeli prejeti gradivo na poštni naslov v tiskani obliki, sporočite to preko telefona ali preko elektronske pošte.

Tematika skupščine je zelo pomembna zaradi volitev novih članov upravnega in nadzornega odbora LAS Vipavska dolina.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo!

Janez Furlan, s.r.
predsednik LAS Vipavska dolina

VABILO