Potrjena druga sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina

LAS Vipavska dolina je v petek, 10. aprila 2020 prejel s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Odločbo o potrditvi 2. spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 (Odločba št. 33151-37/2015/65 z dne 30. 03. 2020). Na podlagi potrjene 2. spremembe je LAS Vipavska dolina upravičen do dodatnih sredstev iz vira »PRP/Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja/ukrep LEADER/podukrep 19.2« v višini 45.120,44 EUR.

Na podlagi odločitve skupščine LAS Vipavska dolina bodo dodatna sredstva v celoti namenjena izvajanju ukrepa »Izvajanje aktivnosti za dvig podjetniških kompetenc« v okviru posebnega cilja strategije lokalnega razvoja »Razvoj znanja in sinergij območja«. V spremenjeni strategiji so mesto znotraj ranljivih skupin na območju LAS Vipavska dolina dobili tudi otroci in mladostniki, ki med drugim potrebujejo inovativne pristope k motiviranju in razvijanju njihovega ustvarjalnega mišljenja.

2. sprememba Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina (dokument)