Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji – operacija prvega javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji
Upravičenec/izvajalec operacije: Ljudska univerza Ajdovščina
Začetek in zaključek operacije: 6.6.2018 – 30.6.2019, podaljšano do 30.9.2019
Celotna vrednost operacije (z DDV): 6.670,00 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 5.632,71 €

Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

CILJI

Glavni cilj operacije je opolnomočenje kmetovalcev – nosilcev in potencialnih nosilcev kmetijske dejavnosti – kar bo dolgoročno zagotavljalo možnost ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na podeželju, večji interes za ohranjanje kmetijske dejavnosti, večjo podjetniško iniciativo in hkrati boljši izkoristek notranjih potencialov z namenom dviga rabe lokalnih produktov. Dolgoročni cilj je tudi generacijska pomladitev nosilcev kmetijske dejavnosti, trajnostno razvojno gospodarjenje, družbena in okoljska odgovornost. Predpogoj  za dosego teh ciljev pa so znanje, veščine in kompetence, kar hkrati zagotavlja tudi preoblikovanje kmetijskega  gospodarstva v ekonomijo znanja in inovativnosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  1. Izdelan bo nov/pilotni izobraževalni program
  2. Program bo vseboval podjetniške vsebine, ki bodo spodbujale ohranjanje delovnih mest na podeželju in izkoriščanje že obstoječih notranjih potencialov podeželja
  3. Program bo vseboval vsebine, ki bodo ozaveščale o pomenu trajnostnega razvoja in varovanja okolja
  4. Program bo z vsebinami razvijal inovatinost, kreativnost in podjetništvo
  5. Program bo namenjen kmetovalcem, predvsem mladim nosilcem ali potencialnim prevzemnikom kmetij in bo spodbujal ohranjanje kmetij in s tem podeželja ter generacijsko pomladitev nosilcev kmetijske dejavnosti
  6. Program bo izveden in bo omogočal trajnost rezultatov, saj se bo po zaključku operacije lahko ponovno izvedel oziroma nadgradil in vsebinsko dopolnjeval

Izobraževalni program

Razdeljen je na 4 module:

  1. Značilnosti lokalnega okolja in dediščina
  2. Trendi v kmetijskem gospodarstvu, inovativnost in skrb za okolje
  3. Osnove poslovanja in podjetništvo
  4. Trženje in promocija

Moduli obsegajo 16 ur (skupaj 64), udeleženci se bodo v program lahko vključevali po modulih oziroma sodelovali na tematskih delavnicah skladno z lastnimi interesi, potrebami in željami.

Namen vsebinskih sklopov je pridobivanje veščin za razvoj majhnih kmetij, ki so pomembne z vidika ohranjanja poseljenosti na podeželju, delovnih mest ter s tem uravnoteženega družbeno-ekonomskega razvoja podeželja.

Ciljna skupina so kmetovalci – nosilci in potencialni nosilci kmetijske dejavnosti – ki želijo ohraniti dejavnost na podeželju, nimajo pa dovolj informacij in znanj za uspešen nastop na trgu ter imajo premalo samozavesti in samoiniciative za ustvarjanje lastne blagovne znamke s povezovanjem v inovativne podjetniške iniciative.

Informacije: Anja Jamšek Furlan, 05 366 47 52, 041 437 785, 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/