Spoštovani člani LAS Vipavska dolina,

vabimo vas na 4. sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina, ki bo v sredo, 30. 05. 2018 ob 16.00 uri, v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina,

(Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (velika sejna soba)).

Med 15.45 in 16.00 uro bo potekala registracija udeležencev, zato vas prosimo za točnost.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti 4. seje Skupščine LAS;
 2. Potrditev dnevnega reda 4. seje Skupščine LAS;
 3. Potrditev predloga zapisnika 3. seje Skupščine LAS Vipavska dolina z dne 22. 2 . 2017;
 4. Pregled in potrditev Poročila o delu LAS Vipavska dolina v letu 2017;
 5. Pregled in potrditev Letnega plana dela LAS Vipavska dolina za leto 2018;
 6. Poročilo Nadzornega odbora LAS za leto 2017;
 7. Pregled in potrditev Aneksa št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Vipavska dolina z dne 22. 12 . 2015;
 8. Pregled in potrditev Pravilnika o volitvah v organe LAS Vipavska dolina;
 9. Pregled in potrditev Pravilnika Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020;
 10. Pregled in potrditev predlaganih sprememb SLR;
 11. Razno

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih članov ob tem, da so prisotni oz. zastopani člani iz vseh treh sektorjev.

Seji bo sledilo družabno srečanje, ki naj bo priložnost za izmenjavo idej, mnenj in razmišljanj v smeri še boljšega delovanja našega LAS.

V primeru, da se seje ne morete udeležiti, lahko na posebnem obrazcu pooblastite drugo osebo, ki s tem pridobi tudi vaš glas pri glasovanju na skupščini.

Prosim vas, da vašo odsotnost sporočite vodilnemu partnerju LAS po telefonu 05 365 36 04 oz. 05 365 36 08 ali na elektronski naslov: info@las-vipavskadolina.si najkasneje do ponedeljka, 28. maja do 15. ure.

Kontaktni osebi sta strokovni sodelavki v Razvojni agenciji ROD: Meta Rustja in Suzana Ž. Ferjančič.

V kolikor bi želeli prejeti gradivo na poštni naslov v tiskani obliki, sporočite to vodilnemu partnerju. Vabilo in pooblastilo za zastopanja sta vam bila poslan tudi po navadni pošti.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljam!

Janez Furlan, predsednik LAS Vipavska dolina

logo_nov