Lokalna akcijska skupina LAS VIPAVSKA DOLINA v petek, 24. 2. 2017 objavlja 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS VIPAVSKA DOLINA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2017 (EKSRP).

Javni poziv bo odprt do ponedeljka, 10. 4. 2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave).

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Ajdovščina in Vipava v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet javnega poziva Predmet   javnega   poziva   je   izbor   operacij sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP),   katerih   rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS  Vipavska dolina v  letu 2017 in  sofinanciranje  njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS-u dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju:   MKGP) v okviru EKSRP.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje Okvirna  višina  razpisanih sredstev za  sofinanciranje iz  sklada EKSRP znaša 87.031,50 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 85 % (20 % je iz naslova proračuna Republike Slovenije).

Vrsta javnega poziva Zaprt
Objava     in     rok     za     vložitev

predlogov operacij za sofinanciranje

Javni poziv je objavljen 24. 2. 2017 .

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Vipavska dolina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina (vodilni partner LAS), Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina do 10. 4. 2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na zgoraj naveden naslov do 10. 4. 2017 do 13.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz sklada EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije.
Informacije o javnem pozivu Vsebinska vprašanja po elektronski pošti: info@las-vipavskadolina.si

Informacije po telefonu: 05 365 36 04 ali 05 365 36 07, vsak delavnik od 9. do 11. ure  in od 13. do 15. ure.

Zadnja vprašanja bodo možna do 3. 4. 2017.

Odgovori bodo objavljeni na spletni strani v dokumentu: »Vprašanja in odgovori«.

Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

Program je namenjen podpiranju manjših operacij, ki prispevajo k ohranjanju delovnih mest in ustvarjanju novih, dvigu kvalitete življenja na podeželju, ohranjanju narave in vključevanju ranljivih ciljnih skupin. Manjše investicije so sicer upravičene, vendar le tedaj, ko so potrebne za kvalitetno izvedbo vsebine. Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Vipavska dolina. Vsako operacijo se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru enega izbranega ukrepa, lahko pa vpliva na doseganje več ciljev ali naslavlja več tematskih področij.

Cilj vseh nas je, da pridobimo kvalitetne operacije, ki bodo uresničile oziroma udejanile tisto, kar smo zapisali v Strategiji lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina 2014-2020. Zaradi lažje priprave operacije svetujemo, da si pred samo pripravo operacije dobro preberete SLR LAS Vipavska dolina, ki jo najdete objavljeno na spletni strani LAS. Za boljšo informiranost in pripravo na prijavo operacij (projektov) bomo v marcu organizirali predstavitvene delavnice, kjer bomo podrobno predstavili poziv in razpisno dokumentacijo.

Datumi delavnic bodo objavljeni naknadno, na spletni strani LAS.

Želimo vam veliko uspeha pri pripravi vaše operacije.