Predmet javnega poziva Namen javnega poziva je vzpostaviti nabor strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Izmed prijavljenih primernih kandidatov, bo Upravni odbor LAS Vipavska dolina potrdil pet članov in dva nadomestna člana Ocenjevalne komisije, za 1-letno mandatno obdobje.

Naloge Ocenjevalne komisije Delo ocenjevalne komisije obsega:

– aktivno sodelovanje na sejah Ocenjevalne komisije

– priprava seznama predlogov operacij/projektov za sofinanciranje:

– preverjanje popolnosti vlog in ustreznosti predlaganih operacij,

– ocenjevanje predlaganih operacij,

– priprava poročil za Upravni odbor ter priprava seznama operacij, ki so predlagane za sofinanciranje.

Pri svojem delu bodo morali ocenjevalci upoštevati oz. poznati vsebino Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020, Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020, kriterije in merila (navedena v javnih pozivih za zbiranje predlogov operacij) ter ostale potrebne dokumente za kakovostno ocenjevanje in vrednotenje prejetih vlog.

Roki in način prijave !!!SPREMEMBA!!! LAS Vipavska dolina obvešča, da se rok za oddajo vlog na Javni poziv za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji, ki je bil objavljen 24.2.2017, podaljša do vključno 15.4.2017. Ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene. Vse prejete vloge bodo obravnavane po izteku podaljšanega roka. !!!

Rok za prijavo je 31.03.2017 15.4.2017. Kot datum prejema se šteje datum oddaje priporočene poštne pošiljke.

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Vipavska dolina, Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Vodilni partner LAS), Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, s pripisom: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv za člane Ocenjevalne komisije«.

Zainteresirani kandidati morajo izpolniti prijavnico v celoti (Priloga 1 tega razpisa ), jo natisniti, podpisati in jo poslati na naslov LAS.

Informacije o javnem pozivu Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko pošljete po elektronski pošti na naslov:

info@las-vipavskadolina.si

Razpisna dokumentacija Javni poziv_za_ocenjevalno_komisijo_LAS VD

Prijavni obrazec_za_ocenjevalno_komisijo_LAS VD