Regijska garancijska shema v Goriški regiji (RGS Goriške regije)

Razvojna agencija ROD Ajdovščina se je v mesecu aprilu 2015 prijavila na Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem (UL RS št. 23/2015), ki ga je objavil Slovenski regionalno razvojni sklad, na podlagi katerega je izbral izvajalce Regionalnih garancijskih shem na območju Republike Slovenije.

V ta namen je Razvojna agencija ROD prejela finančna sredstva s strani Sklada v višini 800.000 EUR, ki jih bo na osnovi javnega razpisa za kredite z garancijami preko bank plasirala podjetjem za investicije.

Cilji sheme so:

 • pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti članov
 • povečanje investicijske aktivnosti v regiji,
 • zmanjšanje stopnje brezposelnosti,
 • vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva,
 • olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do posojil z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje posojil, idr.

RGS bo cilje dosegla z dajanjem garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za:

 1. a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:
  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti
 2. b) obratna sredstva

Sprememba javnega razpisa garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji.

Več o tem si lahko preberete: http://ra-rod.si/2017/11/16/2426/