Razvojna agencija ROD Ajdovščina, po sklepu občin Ajdovščina in Vipava, v procesu vzpostavljanja LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (v nadaljevanju: LAS), vabi vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju skupnega lokalnega razvoja, k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v programski del Strategije lokalnega razvoja LAS.

Uravnotežen lokalni razvoj temelji na razvojnih zmogljivostih območja in aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje, odločanje in izvajanje. EU takšen razvoj po pristopu »od spodaj navzgor« spodbuja preko ukrepa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, v nadaljevanju CLLD, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da oblikuje lokalna partnerstva v obliki LAS. LAS se organizira kot pogodbeno partnerstvo, njen cilj pa je uresničevanje lokalnih razvojnih potreb z izvajanjem vsebinsko raznolikih projektov, sofinanciranih s sredstvi CLLD. Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. Podlaga za delovanje LAS v novi finančni perspektivi 2014 – 2020 je Strategija lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR). Ta predstavlja ključni dokument, na podlagi katerega se izberejo operacije za izvedbo, ter posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki so posamezni LAS dodeljena.

SLR za območje občin Ajdovščina in Vipava je trenutno v pripravi.
Namen povabila je identificirati in pripraviti nabor predlogov operacij za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja za celotno programsko obdobje 2014 – 2020, zato pozivamo vse zainteresirane skupnosti, društva, zavode, podjetja, javne inštitucije in posameznike, da nam posredujejo svoje predloge operacij.
Predlagatelji projektnih idej so lahko fizične in pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, kmetje, kmetija z dopolnilno dejavnostjo, osebno dopolnilno delo, javne institucije/organizacije, lokalne samouprave ter nevladne organizacije (društva, zavodi,
ustanove).

Projektno idejo je potrebno vnesti v obrazec »Obrazec za predložitev predlogov operacij za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020«, ki je objavljen na spletni strani https://las-vipavskadolina.si/. Navodila za izpolnjevanje so del obrazca. Posamezni predlagatelj lahko poda en ali več predlogov operacij. Za vsak predlog operacije je potrebno izpolniti en obrazec.

Rok za oddajo predlogov operacij je do vključno 23.11.2015.
Predlogi operacij niso zavezujoče in prijaviteljev ne zavezujejo k realizaciji operacije. Posredovanje predloga ne pomeni tudi dejanske dodelitve finančnih sredstev! Predlogi operacij se bodo uporabili za pripravo analize razvojnih potreb in možnosti območja LAS ter oblikovanje ciljev SLR.

Dodatne informacije: RA ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina ali po elektronski pošti na e-naslov: meta.rustja@ra-rod.si.

Prijavni_obrazec_projekt